is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bazar, die 13—16 en 17 Maart 1869 werd gehouden, wierp een aanzienlijke bate af.

Jammer dat het houten model, van 9 December 1869 tot 28 Februari 1870 ten toon gesteld, na dien lang bewaard, doch eindelijk als »vergaan» opgeruimd, niet meer aanwezig is, wij zouden u dan kunnen toonen hoe men zich aan dat model niet stoorde, maar iets heel anders tot stand gebracht heeft.

In 1869 waren aangekocht de terreinen Boschlust, het park Tivoli en de hofsteden vroeger genaamd «Zorgvliet» en «Harmonica». Op een deel daarvan werd het tegenwoordige huis gebouwd.

Eer echter de eerste paal voor de fundeering in den grond geslagen zou worden, moest er nog heel wat in de oorspronkelijke plannen veranderd. —

Om even bij de wordingsgeschiedenis van dit huis te blijven, is het van belang te weten, welke plannen er alzoo voor den dag kwamen. Trouwens, dit kan geen verwondering wekken.

De kerkeraad besloot op 15 November 1871 de commissie, tot nu toe vereenigd werkzaam, te splitsen in «Commissie van stichting» en «Authorisatie». —

Tengevolge daarvan namen eenige en daarondei zeer verdienstelijke leden hun ontslag uit de commissie Bovendien kwamen, vooral door de wisseling var partijen in de gemeente, ook heel wat mutatiën in dc beide commissiën.

Afwisselend namen in de commissie «voor dt stichting» 36 Heeren en 6 Dames, en in die, vooi Authorisatie» 24 Heeren zitting, f)

Er werden dan ook heel wat plannen geboren

f) Zie aanteekeningen 8.