is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 September 1883.

Waarde Vriend !

Dezer dagen in het leven van Blumhardt lezende, ttoflen mij o. m. de volgende woorden, die eenige opmerkingen bevatten omtrent den arbeid eens leeraars onder vrouwen en meisjes : „waardoor echter licht het Christelijke levensideaal des leeraars „een vrouwelijk karakter verkrijgt."

„Einen weiblichen typus", dat is het nu, dacht ik ; dat is den spijker geslagen op den kop. Het levensideaal van mannen, dragende een „weiblichen typus", en de vrouwen strevende naar einen manlichen typus! Een man in eene coupé waar het rooken steeds verboden is, omdat zijne constitutie te fijn is voor den afschuwelijken tabakswalm, en eene vrouw, verdwaald in een rookhok, die op de mededeeling: hier wordt gerookt, dame! ten antwoord geeft: da's niets, meneer; ik kan er wel tegen. Precies de verkeerde wereld.

Wat mag het toch zijn, dat het jonge, moderne Duitschland met zooveel opgewektheid de nagedachtenis van Lulher doet vereeren? Zou het de theologie van den Hervormer zijn ? Zou het wezen zijne bekommering over het heil zijner ziel, zijn hongerlijden, zijn worstelen voor het heilige aangezicht Gods .J Ik betwijfel het. Meer denk ik aan het groote, mannelijke karakter van den mijnwerkerszoon, waardoor hij de geheele wereld verbaasde. Luther was een man, Luther was een Duitscher. Hij was iemand met een eigen theologie, een eigen taal, een eigen levenservaring en levensopvatting, iemand met eene overtuiging en den moed eener overtuiging, die hij met het natuurlijke en eenvoudige van een kind en de kracht van een man uitsprak, zooals misschien niemand vóór hem noch na hem in Duitschland gedaan heeft. Het recht en de macht van het individueele geloof is, na Paulus, door niemand zoo verdedigd als door Luther. Zonder politiek, zonder intrige, heeft hij den enkelen persoon gehandhaafd tegenover de Kerk en den Paus en, verkeerend in duizend gevaren, niet het minst door zijn eigen openhartigheid en naieviteit hem overkomen, is hij te zijnet tijd gestorven, zich noch zijn geslacht rijk gemaakt hebbende.

Men kan gerust zeggen dat niets mannelijks aan Luther