is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aouaen ze aaarin oerusien < unmogenjK! Aiies, aiies Konaen ze nerven, voedsel en kleeding, maar vrijheid, — dat was het dierbaarst eigendom hunner vaderen, datzelfde kostbaar kleinood zouden ook zij weten te verdedigen, al ware het met den laatsten druppel bloeds! Reeds onder het bestuur van den ouden Simon van der Stel verhieven ze nu en dan hun stem tegen de dreigende willekeur, en onder de hoofden van de onlusten te Stellenbosch en Drakenstein komen dan ook meest Fransche leiders voor. De tocht naar het oosten begon eerst langzaam, heel langzaam, doch strekte zich steeds verder en verder uit. Tever-

De karavaan op weg.

geefs trachtte het bestuur der Oostindische Compagnie hieraan paal en perk te stellen; — de soldaten, door haar afgezonden, werden met zware verliezen teruggeslagen en allengskens slaagden de burgers erin de districten Swellendam en Graakf' Reinet te vormen. Op die wijze ging het centraal gezag van Neêrlands eerste handelslichaam meer en meer in Zuid-Afrika verloren. De Boeren in het binnenland leefden afgezonderd van de beschaafde wereld, geheel onafhankelijk als kleine vorsten op hun erf. Afgesloten van de buitenwereld, hadden ze een geheel zelfstandige ontwikkeling: en karaktervorming, waarop de Europeesche gevoelens uit het laatst dei- achttiende eeuw geen merkbaren invloed uitoefenend; ook de ontdekkingen der wetenschap drongen