is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oek is hij tegen «nieuwigheid"

In kerk of school of overheid;

Hij zeg : «l)ie modes van ons tijd Die maak ninar net van ons protijt."

De kerk dor Boeren was do Nederduitsch-Gereformeerde, door Jan van Riebeek in Afrika geplant. De afstammelingen der Hollandsche Calvinisten en Fransehe Hugenoten waren aan haar gehecht gebleven ook in de benauwde dagen van den Trek. Den ouden Staten-Bijbel met psalmen en formulieren hadden zij met eerbied naar hun nieuwe vaderland medegevoerd; kerkorde en tucht hadden ze steeds streng gehandhaafd, kerkelijke gebruiken eveneens stipt gevolgd.

De gemeenten in de republieken kwamen geleidelijk onder de Kaapsche Synode, werden bediend door leeraren van de Kaap en bleven tot het jaar 18G2 als de »Ring van Transgariep" een groot deel uitmaken van de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika onder bestuur van de Kaapsche Synode. Voor en na had deze Synode er tal van leeraren heen gezonden; we noemen slechts de heeren Faure, Albertijn, Andrevv Murray,

Neethling, Louwen Daniël Lindley. Al spoedig evenwel kwam de Kaapsche Synode tot de treurige ervaring, dat de Boeren niet slechts een zelfstandigen staat maar ook een onafhankelijke kerk wenschten te bezitten. Immers in Augustus 1803 werd er te Rustenburg een kerkvergadering gehouden,waar o. a. besloten werd:

1. Geen andere kerk zal in de Republiek geduld worden dan de Hollandsche Gereformeerde kerk.

2. De kerk in de Republiek zal onafhankelijk zijn van de Kaapsche Synode.

3. Elk mannelijk inwoner boven

» i ,r u v/iiv* VU IVyU

Anurew Murray.

de twintig en elk vrouwelijk inwoner hoven de zestien jaar zal jaarlijks drie shilling moeten betalen tot onderhoud der kerk.

Toch waren er ook vele Boeren, die aan de Kaapsche Synode wensch-