is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den altijd overweldigd en om te verhinderen dat haar geschreeuw buiten de muren gehoord werd, stopte men haar dadelijk een bal in den mond. Zoo heb ik somwijlen wel een half dozijn zien binden en ballen. Ook n»jn lot is dat wel eens geweest; want ook ik verzette mij wel eens, uit vertwijfeling, met geweld tegen de opgelegde straffen. Mijn handen zijn wel eens op den rug gebonden en een bal mij in den mond gestopt en dit met zulk een woestheid, dat mij de lippen scheurden en het bloed langs den mond liep.

Zulk een behandeling is wel geschikt om u onderwerping te leeren.

Op zekeren dag had ik den toorn der abdis heftiger dan gewoonlijk tegen mij gaande gemaakt. Zij gaf bevel mij naar een cel te brengen. Eenige noncen grepen, bonden en balden mij, sleepten mij

de trappen af in den kelder en legden mij op den blooten grond. Niet lang daarna bad ik, door gebaren, een non, dat zij de abdis verzoeken zou bij mij te komen. De abdis kwam, en nadat ik vergiffenis gevraagd had, werd ik in vrijheid gesteld. Ik wil deze geschiedenis wat uitvoeriger verhalen.

Om dezen tijd hadden Johanna Ray en ik ons gewroken op zeker iemand j daardoor werd ik zelve het offer der wraak van een oude non en had ik veel te lijden. De abdis beval mij in den kelder te brengen, en nu volgde een tooneel van gewelddadigheden, die ik niet beschrijven kaP- Gsnoeg, nadat mijn krachten waren uitgeput, en ik aan die vele nonnen geen tegenstand kou bieden, werden mij de handen op den rug gebonden en een lederen riem op mijn beide duimen,