is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat feitelijk hetzelfde is, dan komt de syncope duidelijk aan 't licht, en ziet men, dat telkens de 2e of zwakke helft van een maatdeel met de le of sterke helft van 't volgende maatdeel verlengd is.

55. Vooral bij groote muziekwerken heeft dikwijls gedurende den loop van het stak maatverandering plaats. Waar die verandering begint, wordt de muziek door een dubbele maatstreep afgesloten, en daarnaast het nieuwe maatteeken geschreven.

Ook bij kleine muziekstukken komt — ofschoon zelden — maatverandering voor. — Het Wilhelmuslied b.v.b. (oude zetting) staat gedeeltelijk in de en gedeeltelijk in de maat, terwijl er bovendien nog één \ maat in voorkomt.

VI. HET AANGEVEN DER MAAT DOOR MAATBEWEG1NGEN OF HET MAATSLAAN.

56. Ten einde het juist aanvangen en aanhouden van eiken toon in een muziekstuk mogelijk en gemakkelijk te maken, worden bij 't uitvoeren van muziek de maatdeelen door bewegingen met de hand of met den arm aangegeven. Het maken dier bewegingen noemt men maats laan.