is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is vooral als lyrisch dichter dat hij uitmunt.

Met zijnen bundel: „Nazomer", verwierf hij den vijfjaarlijkschen prijs voor letterkunde, door de Regeering uitgeloofd.

Wij zuUen vluchtig heenstappen over de „Godsdienstige Gedichten" en de „Gedichten" van van den' nest, de „Liedjes en Gedichten" van Maria de Smet (Mev. Goutier): de gedichten van Mevrouw Courtmans, die wij verder onder de romanschrijvers terugvinden, over van Peene, meer als tooneelschrijver bekend, dichter van den Vlaamschen Leeuw", den strijdzang der Vlamingen, thans, zoowel als te zijnen tijde. Zoo komen wij tot Ledeganck, den gevierden zanger der „Drie Zustersteden".

Het leven, evenals de dichterloopbaan, van Karei. Lodewijk Ledeganck, is een wonderbaar schouwspel van standvastigheid en wilskracht. In 1S05 geboren, stierf hij op 41-jarigen ouderdom, een duurzaam en blijvend werk na zich latende.