is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij begon het leven als wever.sleerjongen en bracht het tot doctor in de rechten, vrederechter en geaggregeerd leeraar aan de hoogeschool te Gent.

Zijne personaliteit werkte zich slechts langzaam en moeielijk vrij. In den beginne was hij geheel onder den invloed der rederijkers, wier schrijfwijze hij zich eigen maakte, of beter wier gebreken hij overnam, zoodat bijna alle zijne eerste pennevruchten in de wedstrijden der rederijkerskamers bekroond werden.

In dit jeugdwerk voelt men echter reeds het sluimerend talent, dat onder gezochtheid en wansmaak bedolven ligt.

Na 1S34 vereert hij andere goden : hij heeft Bvron, Schiller, Victor Hugo, Lamartine gelezen, en nu stort bij zich hals over kop in het romantisme; maar zijne dichterlijke begaafdheid rijpt langzamerhand. In zijn eerste boek „Bloemen mijner Lente", dat niet voor 1839 verscheen, kan men dien geleidelijken overgang zien van knop tot bloem. Men vindt er beurte-