is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snelle afrekening met de clientèle mogelijk en besparen veel controle-personeel. (Zie afbeelding 4).

Het afrekenen met de caissières heeft op verschillende wijzen plaats. Het gewichtigste aan het warenhuissysteem is de methode, dat de caissières eens per dag afgelost worden en dat zij pas bij het begin van haar werk eiken dag vernemen, aan welke kas zij werkzaam zullen zijn. Zoo wordt voorkomen, dat zij tegen den avond oververmoeid zijn en niet meer de noodige opmerkzaamheid hebben en verder, dat zich tusschen caissières en contrölepersoneel een soort intimiteit ontwikkelt, die bij niet uiterst vertrouwbare karakters licht zou kunnen leiden tot gezamenlijk bestelen der zaak. Het aflossen der caissières kan men het voordeeligste inrichten, door eenigen van haar met Engelschen, anderen met gewonen tijd voor middagmaal te engageeren.

Eiken morgen wordt van wege de hoofdkas volgens een bepaald plan aan iedere caissière een geldkistje uitgereikt, waarop het nummer der kas is aangegeven. In elke kas bevindt zich wisselgeld. Hierover wordt aan de hoofdkas een zoogenaamd wisselboek bijgehouden, (formulier 12).

Wisselgeld.

Datum 15 Augustus 1907 voormiddag.

Nummer Naam der j Gecon- Afge- | Hoofd-

der kas. caissière. DeQrag- troleerd. dragen. kassier.

1 Scholten. . ƒ 20,— Heineman . f 20,— Walther.

Formulier 12.

Iedere kas heeft twee geldkistjes, zoodat het eene in orde gemaakt kan worden, terwijl het andere aan de kas in gebruik is. Behalve die gewone geldkistjes is er nog in elke etage één speciaal voor wisselgeld, opdat de caissières der