is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bergh Jr. (S. v. d.) De verplichte toevoeging van Sesamolie bij de Margarine, 2e druk. Prijs f 0,30.

Berlage (H. P.) Grundlagen und Entwickelung der Architektur. Vier VortrMge gehalten lm Kunstgewerbe Museum zu Zlirich von H. P. Berlage. Mit 29 Abbildungen f 2,25, geb. f 2,90.

Berlage (H. P.) Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst. Met 51 teekeningen van den schrijver. Tweede verbeterde druk. Prijs f 2,60, geb. f 3,25. •)

Boer (H. de) Albert Vogel. Romantische Voordrachtskunst. Omslagteekening van J. J. Aarts. Prijs met 10 illustraties buiten den tekst f 0,60.

Brosse (M. J.) Het land ontwoekerd aan de zee. Een causerie over Holland door M. J. Brusse. Verlucht door J. B. Heukelom.

In vier talen uitgegeven voor de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij door W. L. & J. Brusse te Rotterdam. (Niet in den Handel).

Coster (J.) De Vereenvoudiging in de Engelsche spelling. Prijs f 0,25.

Dalsum (H. A. van). Toestand op het Kroondomein. Prijs f 0,25.

Diopter. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Prijs f 0.30.

Diopter (A. Keppler c.-i.) Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid II. Prijs f 0,50.

Dijk (W. M. van). Liedjes om te zingen in de school en thuis. Twee- en driestemmig in noten en cijferschrift, 130 blz. Prijs f 0,50.

Egener-van Eijken (Chr.) Een geval van Hoorstomheid bij een kind en de behandeling daarvan door Chr. Egener-van Eijken. Prijs f 0,35.

Egener-van Ejjken (Mevr. Chr.) Methodisch-HygiCnisch Spreken. Het genezen van stotteren en andere spraakgebreken. Handleiding ten behoeve van Onderwijzers, Ouders, Opvoeders en spraakgebrekkigen. Handboek voor zelfonderricht. Geïllustreerd. Prijs f 0,90, geb. f 1,25.

Eijkman (Prof. Dr. C.) Hygiënische Strijdvragen. Prijs f 0,60.

Geschriften van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs:

No. 1. Ros (J. D.) Het Doel. Prijs f 0,25.

No. 2. Thienen (W. van). Het kinderzangonderwijs. f 0,35.

No. 3. Langeveld (M. J.) Tekenen en handenarbeid, f 0,15.

No. 4. Breemen (H. van). Het Teekenonderwijs op de lagere school. Prijs f 0,15.

Schoonheid en Onderwijs. Orgaan van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs. Onder redactie van S. Brons, Ida Heijermans en J. D. Ros. Tweemaandelijksch Tijdschrift. 2e Jaargang. Prijs per jaar franco per post f 1,50. Losse Nos. f 0,35.*)

Griss (J. J.) en Hazelhof (E.) De Volzin. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst, ten gebruike bij het onderwijs aan Hoogere Burger-, Kweek- en Normaalscholen. Geb. f 1,—.*)