is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde door lien op gezette tijdeu, of ook bij gepaste gelegenheden, ter verpoozing, onderrichting of eenig zedelijk doel te worden voorgelezen of verklaard." De vijfde afdeeling bestond uit eene opgave van » Voorschriften, Gezangen en gebeden, die ook Psalmen behelsde;" de zesde vermeldde de boekjes, geschikt, om als prijzen te worden uitgedeeld; de zevende, onderscheidene werkjes, voor de onderwijzers zelf aanbevelenswaard. Met gebruik der boeken van de vijf eerste a/deelingen was verplichtend. Zelfs mocht men geen anderen druk van een werkje, op de lijst genoemd, gebruiken, dan die op de lijst was aangewezen. Vooral nadrukken werden geweerd. Van eiken nieuwen druk moest telkens een exemplaar worden ingezonden, om die nieuwe uitgave tot schoolgebruik te zien wettigen. Wij wezen er reeds op, dat de Bijbel op de Boekenlijst niet voorkwam en noemden tevens de reden hiervan. Van den Ende noemde deze Boekenlijst een van de maatregelen, waaruit beter dan uit iets anders de Christelijke, zedelijke en godsdienstige strekking der wet van 1806 kan gekend worden.

HOOFDSTUK XIV.

N. Anslijn, P. J. Prinsen, J. H. Floh, H. W. C. A. Visser.

Veel was er intusschen gedaan, om de bestaande methoden voor de verschillende vakken te verbeteren, vooral door Nicolaas Anslijn (1777—1838). Bij zijn grootvader, Nicolaas Anslijn Sr., een bekwaam onderwijzer te Amsterdam, genoot hij zijn eerste onderricht. Hoewel liij in zijne jeugd voorliefde voor het fijnschilderen aan den dag legde, wilde zijn vader hem liever het boekbinden laten leeren, opdat hij de boekbinderszaak van dezen later zou kuunen voortzetten. De jeudige Anslijn wist het evenwel gedaan te krijgen, dat hij bij een kunstschilder in de leer werd gedaan. De dood van zijn vader verhinderde echter zijne lievelingsstudie. Met een verlakker begon hij nu de kermissen af te reizen. Dit eindeloos zwerven was hij evenwel spoedig moede en hij besloot weer het vaderlijk bedrijf te aanvaarden en boekbinder te worden. Hij deed dit met het gelukkigste gevolg en zette zich al spoedig als boekbindersbaas te Leiden neder. Na zijn huwelijk besloot hij nochtans weer van stand te veranderen