is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstanders waren er nitnomend mee in hun schik. Dadelijk na de aanneming der wet, vervaardigde de heer Dam van Isselt, lid der Eerste Kamer, er een »Ode" op, die later een plaatsje vond in den Nederlarulschen Volksalmanak. Wij halen er het volgende uit aan :

•Rampzalig is de burgerstaat Waar kerkgeschil en tweedracht leven;

Waar priestertrots en sectehaat Stoutmoedig naar den voorrang streven;

Waar 'toordeel, dat slechts God behoort,

In euvelmoed wordt uitgesproken:

Waar wrok de stem des harten smoort,

Den band der liefde wordt verbroken."

»U, Neerland, dreigt die toekomst niet;

Wie hier des Meesters woord vergeten,

Zich dringen op Zijn rijksgebied,

Wie slechts zichzelven Christnen heeten,

In trotschen waan en arren moed,

Verijdeld is 'tonchristlijk streven; (De oprichting

n.1. van afzonderlijke scholen.) Uw kroost is voor 't gevaar behoed,

'tls niet der dweepzucht prijs gegeven."

»Bereid" — (o gemengde school!) — »den akker

van 't gemoed,

De godsdienstleeraar zal voltooien,

Als hij wat vroom is, schoon en goed In vruchtbren bodem uit zal strooien.

Geen dweepzucht en geen godsdiensthaat Kan 't reine Christendom weerstreven :

Gemengde school! zaai 7goede zaad,

Gods liefde zal den wasdom geven."

De catechisatie werd dus zonder vrees aanvaard; zoodra de kerkleer maar buiten de school was, verloor ze haar hatelijk karakter en duchtte men van haar geen kwaad meer.