is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK LXXVI.

Wat de „Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs" wil en doet.

Ten einde de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs meer bekendheid te doen verkrijgen, dan dit geschieden kon door circulaires, traden de predikanten H. Malcomesius en Dr. J. Th. de Visser in 't voorjaar van 1891 te haren behoeve in verschillende plaatsen van ons land op, zooals te Amsterdam, Utrecht, Driebergen, Middelburg, Achlum, Scharnegontum, enz. Xaar de beperkte middelen, waarover de Vereeniging in het begin te beschikken had, deed zij in het eerste jaar van haar bestaan wat zij kon in het belang van het Christelijk onderwijs. Zij nam vooreerst de opleiding van N. Broekhuizen, zoon van het hoofd der Chr. School te Deventer, aan de Christelijke Normaalschool te Nijmegen voor hare rekening en verleende subsidie aan de scholen te Scharnegoutum en Oudega. De vader van den kweekeling ging in 1892 met zijn gansche gezin tot de Chr. Geref. Kerk over en nu achtte het Betuur der Vereeniging zich, krachtens de Statuten, verplicht, allen steun aan genoemden kweekeling te onttrekken en zich het verlies te getroosten van driehonderdvijftig gulden, zijnde het bedrag van één jaar onderwijs en verpleging.

Op de vergadering van 27 Nov. 1890 waren als bestuursleden benoemd : Ds. H. Malcomesius, Ds. G. .1. Vos Flz., Ds. H. v. d. Hagt, Dr. J. Th. de Visser, Dr. O. J. Vos Az., Ds. \V. de Lange, C. W. v. Bentveld, Baron Van Lijnden van Hemmen en Dr. J. H. (running. Later werd dit getal aangevuld met de H.H. Ds. J. .T. van Noort van Amsterdam, Dr. L. Heldring te Middelburg en J. Esmeijer, instituteur te Rotterdam, terwijl men al spoedig het overlijden moest betreuren van Ds. G. J. Vos Flz., van Rotterdam.

Den 17 Maart 1891 werd de Vereen, v. Chr. Volksonderwijs als rechtspersoon erkend. Gegrond op Gods Woord, als het eenig richtsnoer voor geloof en wandel, ging ze van de volgende overweging uit:

a. »dat bij de tegenwoordige inrichting van het openbaar onderwijs in ons vaderland behoefte bestaat aan een blijvende milde ondersteuning" voor de Christelijke bijzondere scholen;

b. «dat de Doopgelofte, door Christenoudere afgelegd, hen verplicht,