is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lina. Nero, monster, gecsel der menschheid. Zijn schandelijke omgang met de Romeinen. Hij trouwt in het openbaar zijn schandjongen Sporus. Hij verkracht een Vestaalsche maagd. Dolle uitvindingen van zijn erotische verbeelding. Hij laat zich door Dorvphorus verkrachten. Zijn aanslagen op mannen en vrouwen. Oalba. Zijn neiging tot Sodomie. Zijn onbeschaamd gedrag met zijn schandjongens. Olto. Hij viert openlijk do mysteriën van Isis. ViteUius. Opgevoed te Caprea in het paleis van Tiberius, wiens gunsten hij koopt. Monsterachtige ontucht van dezen keizer. De gouden ring der ridders als belooning zijn schandjongens aangeboden. Gommodius. Even ontuchtig en even schandalig als Nero. Zijn omgang met tooneelspelers en publieke vrouwen. Zijn nachten in de krotten en lupanars van Rome. Verandering van zijn paleis in een lupanar. Schoffeering van al de vrouwen zijner familie. Hij sterft aan een venerische ziekce. Helioyabalus. Verpersoonlijking der ondeugd en van den priapischen waanzin. Zijn liefde voor tooneelspelers. Hij prostitueert zich aan slaven en aan priesters van Cybele. Invloed der verdorvenheid der vorsten op de zeden des volks. Gilles de Laval, Heer van Retz, Kamerheer en Maarschalk van Frankrijk verkracht

achthonderd kleine jongens in zes jaren tijds ! Blz. 200

De wettige pederastie. — De Romcinsche wet duldt de manlijke prostitutie der slaven en vrijgemaakten. De cellen der jonge mannen in de lupanars. De Scantinia-wcA voor de kinderen der patriciërs. Huwelijkszang van Julia en Mallius. Pueri meritorii. De pa/hiri, ephebi, yemelli. De cinrcdi. Ontmanning der kinderen voor de prostitutie bestemd. De jonge eunuken. Tafereelen van zeden en van de ontucht in het Satyricon. Petronius, magister elegantiarum van Nero. Het

hekeldicht van den dichter Ausonius Blz. 217

Zedenbederf der Romeinsehe maatschappij. — De prijs der ontucht. De verwijfden. Zeden tijdens Rome's verval. De ongeregeldheden der politie. Avonturen van een soldaat van Theodosius. Vermeerdering der plaatsen van ontucht. Verkoop van slaven voor de prostitutie. Invloed der groote courtisanen op de gehuwde vrouwen. De prostitutie der matronen. De hansworsten, zwaardvechters en tooneelspelers. De Oostcrsche uitspattingen. Een jeugdige