is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melkkoe, gewijde jonge meisjes, Cistophoren genaamd, den bij de feesten van Ceres gebruikelijken korf, en bij haar stond een priesteres, die in haar schoot een gouden urn droeg, waarin de Phallus zich bevond, die volgens Apuleus het aanbiddelijk beeld van de verhevenste godheid was en het werktuig voor de meest geheime vermaken.

„De gewijde prostitutie moest bij een dergelijken eeredienst de grootste uitbreiding hebben; maar zij was zeker, ten minste in de eerste eeuwen, voor de priesters bewaard, die er een van de meest winstgevende inkomsten voor hunne altaren van maakten.

„Zij heerschte schaamteloos bij de inwijdingen, waartoe men zich voorbereiden moest door wasschingen, rust en vasten. De god en de godin hadden volmacht gegeven aan dienaren, die er geheel stoffelijk gebruik van maakten. Epiphanus zegt beslist, dat die geheime plechtigheden een toespeling waren op de zeden der menschen voor de vestiging der maatschappij. Het waren dus de gemengdheid der seksen en al de uitspattingen van de grofste losbandigheid."

De studie der geschreven en figuurlijke bewijsstukken der geschiedenis van de oudheid laat geen twijfel meer over aan de geloofwaardigheid van die buitensporige zeden.

Volgens Strabo werden de schoonste maagden den Egyptischen god aangeboden, aan wien zij zich door tusschenkomst van zijn priester moesten overgeven. Later huwde men haar uit. Maar hierbij bepaalden zich de voordeelen voor de priesters van Isis niet. Zij wijdden de nieuwelingen van beiderlei kunne in de geheimen der buitensporigste losbandigheid in bij plechtigheden, die om de tempels en in onderaardsche gewelven, die met het binnenste van den tem-