is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door list aangedaan en zij hebben u bedrogen door BaalPéor en door de dochter van een vorst van Midian, hun zuster, die gedood is geworden den dag, waarop Baal-Péor de plaag veroorzaakte.

„En zij trokken tegen Midian op, zooals Jehovah Mozes bevolen had, en zij doodden al de mannen. De mannen Israëls namen de vrouwen der Midianieten en hunne troepen.

„En Mozes tegen de legerhoofden vertoornd, zeide hun: gij hebt al de vrouwen laten leven! Welnu! zij zijn het juist, die op den raad van Bileam(1) de oorzaak geweest zijn, dat de kinderen Israëls tegen Jehovah gezondigd hebben, door aan Péor te offeren, en dat de plaag hen getroffen heeft.

„En nu, doodt alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen, die een man gekend hebben door den bijslaap. Maar gij zult alle kinderen van het vrouwelijk geslacht laten leven, die de mannen aldus niet kennen.

„En gij zult gedurende zeven dagen buiten het kamp slapen, gij allen die mannen gedood hebt en de dooden aangeraakt, en gij zult u den derden en den zevenden dag van de zonde zuiveren, gij en uw gevangenen. En gij zult al de kleederen zuiveren en al de lederen vaten, al wat van geitenhaar vervaardigd is en al de houten gereedschappen.

(1) Bileam was een toovenaar aan den persoon van Balak. Koning der Moabieten, verbonden. Hij werd door zijn meester den Hebreeuwen tegemoet gezonden, die uit Egypte kwamen, en alle volken, die zij op hun weg ontmoetten, schatting opleidden. Bileam had de opdracht hen door zijn kunst te verdelgen; maar hij vergenoegde zich met hen tegemoet te gaan en hun de gastvrijheid bij de Moabitische vrouwen aan te bieden, wat hen ten verderve moest voeren.