is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C1 e o n i c e. Zij heeft ons verscheiden wijsgeerige werken geschreven, die niet tot ons gekomen zijn. Zij kwam bij vergissing door een dolksteek van Pausanias om het leven, doordat zij 's nachts zijn kamer binnenkwam zonder te waarschuwen.

Mania. Men noemde haar ook de Wesp om de dunte van haar taille. Zij had de houding en de trekken van een der gratiën en de stem eener Sireen. Zij ketende aan haar wagen van courtisane talrijke burgers en vreemdelingen. De Grieken noemden haar liefde een zachte krankzinnigheid. Demetrius vroeg haar eens die verborgen schoonheden te mogen zien, die Venus Callipyge haar benijd zou hebben: Zij keerde zich om en twee regels van Sophocles parodieerende, zeide zij : „Aanschouw, voortreffelijke zoon van Agamemnon, deze zaken, waarvoor gij steeds zoo'n sterke genegenheid koestert." Zij werd haar minnaar, Leonticus, ontrouw voor twee jonge mannen, die zij denzelfden nacht bij haar ontving, e n aan wien zij zich beurtelings overgaf, zonder dat zij het wisten: „Ik was nieuwsgierig te weten, vertelde zij later, welke wond twee athleten, beiden overwinnaars in de olympische spelen, mij wel in eenzelfden nacht konden toebrengen."

M i 11 o. Men noemde haar de Oostersche Aspasia. Zij werd in Phocide geboren; hare zedigheid evenaarde haar schoonheid. Men verhaalt hare geschiedenis als volgt: een satraap licht haar op en brengt haar te Sardip in het paleis van Cyrus. De gesnedenen brengen haar in het vrouwenverblijf.

Milto weent; het afschuwelijke van haar noodlot ontplooit zich voor haar blikken ; zij werpt met verontwaardiging den tooi van zich, dien men haar aanbiedt; zij roept beurtelings de goden, haar vader en de wraak aan.