is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich als vrouw, droeg juweelen en stelde er een eer in zich aan een ieder te prostitueeren, die bij hem kwam. Hij was de waardige zoon van de courtisane Semiamiris en van Caracalla. Hij deed door zijn geheele rijk de mannen opsporen, die de gunstigste physieke hoedanigheden bezaten, die voor zijn wellust van lichtekooi het meest geschikt waren. Op de spelen in het circus zag hij slechts naar de zwaarst gebouwde gladiators om er zijn gezellen in de schande van te maken. Daar merkte hij veel koetsiers op, die hij aan zijn vuile uitspattingen liet medewerken, o. a. Hierocles, voor wien hij zoo'n hartstocht gevoelde, dat hij hem in het openhaalde walgelijkste liefkoozingen gaf. Hieroclem vero sic amavit ut eidem oscularetur inguina.

Om geheel op zijn gemak de keus zijner minnaars te kunnen doen, volgens de hoedanigheden, die hij zocht, ut ex eo conditiones bene vasatorum hominum colligeret, deed hij in zijn paleis openbare baden bouwen, waarin hij zich met het heele gepeupel van Rome baadde. Met hetzelfde doel bezocht hij dagelijks de bordeelen, de boorden van den Tiber en de drukste punten der stad, en verhief hij tot de hoogste waardigheden van het Rijk hen, die de zwaarste mannelijke geslachtsdeelen bezaten. Commendabos sibi pedibilium enor-

mitate membrorum.

Eens onmoette hij een slaaf, die een reuzengestalte en athletische vormen had. Hij liet hem, geheel met zweet en stof bedekt, wegvoeren en naar zijn slaapkamer brengen. Den volgenden dag huwde hij hem plechtig. Hier volgt overigens de vertaling door den president Cousin van den geschiedschrijver don Cassius: „Hij liet zich door zijn man mishandelen, uitschelden en zoo hevig slaan, dat hij dikwijls op zijn gelaat de sporen droeg van de slagen, die hij