Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker had de minister kunnen antwoorden dat de commandant volkomen binnen de grenzen zijner bevoegdheid was gebleven. Maar voor de Kamer die, vooral zoolang zij den dienst voor geld afkoopbaar laat, in het leger eenig bijzonder belang heeft te stellen, viel daar nog wel wat te overleggen. Eene wet die zonder den in het burgerlijke ook voor kleine delicten noodig geachten waarborg van een rechtsprekend college, discretionnaire macht van vrijheidsbeneming geeft aan één man, behoort in hare toepassing zeer streng te worden gecontroleerd. Zelfs zou de eisch niet overdreven zijn, dat omtrent die toepassing voorschriften werden gegeven, welker openbaarheid eenigen waarborg aan den minderen militair gaf. Maar van dat alles vroeg de heer Staalman niets.

En toen dr. Schaepman opstond, heeft zeker menigeen der aanwezigen verwacht dat deze ervaren parlementaire oudgediende aan de onbeholpenheid van den recruut zou tegemoet komen en in alle bedaardheid het geval wèl geformuleerd aan den minister zou voorleggen, opdat er uit het gebeurde voor het leger wat goeds zou voortspruiten. Aan niemand beter was die taak toevertrouwd, want des doctors woord heeft in de Kamer een sedert lang gevestigd gezag.

Maar helaas! helaasI

De heer Schaepman liet den ernstigen, algemeenen kant van het geval geheel rusten, speelde den braven schildwacht uit tegen den boozen korporaal, maakte Staalman een opgewonden standje om te eindigen met eene apotheose van het gezag, waarvoor „vooral in onze dagen" „de hoogste eerbied" moet worden gevorderd.

En toen klonken luide bravo's door deze Kamer. De minister gaf het verwachte plasdankje, dat den heer Schaepman pijn moet doen als hij — tot zich zelf gekomen — het nog eens leest. Want zeer zeker is eerbied voor het gezag in iedere ordelijke samenleving noodig, en laat de legerdienst zich zonder gehoorzaamheid aan de voorschriften niet denken. Het is niet de heer Schaepman alleen, die dat weet en erkent, en het is niet alleen „in onze dagen" dat deze waarheid geldt.

2

Sluiten