Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderheid eerder rechts dan links zal worden gevonden. Want terwijl de fractie Tak van Poortvliet slechts zal te winnen zijn met eene concessie die iets beteekent, is voor de Katholieken deze kieswet, ook zonder verdere inkrimping naar hunnen zin, eigenlijk wel aannemelijk. Waar zij zeiven voorloopig van een actieve rol in eenig ministerie zijn uitgesloten, vinden zij niet licht een tweeden liberaal die zoo kunstig en wèl overlegd den arbeider het kiesrecht weet te onthouden. Het zou nog niet zoo veel verbazing behoeven te wekken, als de conservatieve meerderheid van de laatste verkiezingen het nu al vrij wel eens was om dit ontwerp in hoofdzaken onveranderd aan te nemen.

Intusschen zijn de democraten van verschillend timbre pijnlijk aan het zoeken wat hunne houding moet zijn. De links-liberalen sparen hun kruit; Kerdijks Nederlander is stom als een visch. Dit beduidt zeker iets listigs, maar ik heb het niet kunnen vinden. Het is toch wel duidelijk dat zij door een amendement van eenige beteekenis een ultimatum zullen stellen. En al valt dat nu nog niet te definieeren zoolang de memorie van antwoord er niet is, ze zouden er niet zooveel gevaar bij loopen maar te zeggen wat zij van plan zijn. Het schijnt echter dat eene kamerfractie, evenals een goed whister, zich niet uitlaat vóór het tijd is om de kaart op te spelen. Maar wat in het whist geraden is kon men hier wel nalaten, omdat het toch al bekend is, dat de hooge troeven niet bij hen zitten.

Van buiten de Kamer komt meer licht omtrent meeningen en intenties. Het zijn voornamelijk de heeren Qerhard, Treub en Troelstra, die in de laatste dagen van zich lieten hooren. Gerhard vreest verslapping van de beweging, als de arbeiders zich nu gaan bemoeien met de verbetering van het ontwerp, en dan, als het wat opgeknapt kan worden, er meê meegaan. Men zou kunnen vragen, of deze beweging nog wel verslappen kan. Het conventikel van vijftigen, daar in Zwolle bijeengekomen, schijnt toch geen sterke vertegenwoordiging van de Nederlandsche arbeiders. Troelstra won het er met eene

Sluiten