Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Met ootmoedige harten.

Dat schijnt wel van zelf te spreken, dat iemand, die zijne zonden belijdt, het doet met een ootmoedig hart! Wat is meer eene openbaring van diepen ootmoed dan de belijdenis dat wij arme, verloren zondaars zijn, die alle tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben? Zoo schijnt het. En toch is het voor velen niet overbodig zich zelf af te vragen of zij hunne belijdenis van zonden waarlijk met ootmoedige harten doen. Bij hoevelen is zij slechts een naspreken, niet een belijden. Zij hebben van jongs af geleerd dat alle menschen zondaren zijn, zij weten ook wel dat zij zelf niet zelden gezondigd hebben, en zijn ook gaarne bereid dat uit te spreken, maar verootmoedigen doet die waarheid hen niet.

Trouwens, het menschenhart kan zoo onwaar zijn, dat het tegenovergestelde het geval wordt. Men kan, niet met een ootmoedig, maar met een hoogmoedig hart zijne zonden belijden. Ik bedoel niet dat men hoogmoedig is op zijne zonde, dat is duivelsch, en, al komt dit zonder twijfel voor, dezulken zullen wel niet aan het H. Avondmaal komen. Maar men kan hoogmoedig zijn op de belijdenis. Is dat zoo ondenkbaar? Zie. gij gaat op naar het Huis des Heeren ter Voorbereiding, gij hebt in de week, die achter u ligt, meermalen over deze dingen nagedacht, in vrome boeken, in den Bijbel gelezen, gebeden; uw geweten kent, uw hart voelt uwe zonden. Daar ontmoet ge echter een mensch, die van al deze dingen niets weten wil, lichtzinnig, ongeloovig, een mensch, die met uwe vroomheid spot. Loopt ge niet gevaar bij uwe belijdenis aan dezen mensch te denken, en hoogmoedig te worden op uwe belijdenis, omdat gij zooveel vromer, dieper, oprechter en ernstiger zijt ? Loopt gij niet gevaar het Farizeërsgebed te bidben: „ik dank u, o God, dat ik niet ben gelijk deze"?

Ach, daar zijn er ook, die gaarne over hunne ellende spreken, die-' geen woorden te zwaar, geen kleuren te zwart vinden voor hunne zonden en hunne verdoemelijkheid voor God, maar, terwijl zij dat alles als 't ware

Sluiten