Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeleidde. Maar deze haastte zich te verklaren dat hij ze niet verdiende, daar de luitenant Witgensteyn de dames had gered en op het droge gebracht, en nu het commando van de boot op zich had genomen, die van haar overlast verlicht en door zijn vaste hand bestuurd, welhaast veilig aan de kleine kaai

kwam te landen.

Men kan zich voorstellen hoe hij verwelkomd werd, en hoe hij als de held van den dag werd geproclameerd door allen, die belang hadden bij de reeds verloren geachte lading. Al hadden zij dit niet, toch waren Regina en haar oom niet van de laatsten om hem te begroeten. Met zekere opgewondenheid, niet onverklaarbaar na de doorgestane gemoedsaandoeningen, betuigde zij hem hare erkentelijkheid voor zijn raad, die haar voor zulk een groot gevaar had behoed, waaraan zij wellicht haar leven dankte; maar hij antwoordde laconiek, dat zij zijn dienst overschatte: ik heb u alleen gewaarschuwd, omdat ik niet wilde dat gij zoo'n gek figuur zoudt maken als b. v. op dit oogenblik het

meisje van mijn vriend George.

Werkelijk zag de jonge dame in kwestie, die in het water haar chignon had verloren, zoowel als haar hoed, en wier eng slepend kleed haar om de leden kleefde als een nat zeil om een standbeeld, er nu zoo erbarmelijk uit, dat zij bijna in gelijke mate den lachlust wekte als de deernis.

Regina beet zich op de lippen, meer uit gekrenktheid tegen Eckbert, die hare dankbaarheid tet de kleinst mogelijke proportie terugbracht dan om den glimlach te bedwingen, bij het aanschouwen van een dor aangebeden schoonheden in zoo jammerlijken staat. De goedhartige gastvrouw echter zorgde dat ook deze drenkeling op het tipje, naar binnen gevoerd werd, waar alle denkbare hulp en zorg aan haar werd besteed.

Witgensteyn zelf had ook haast om zich wat op te knappen, daar zijne witte pantalon er even ontredderd uitzag als de japonnen van de dames; al had hij zijn uniform ook kunnen sparen, hij had groote behoefte aan droge kleeren, en hij volgde daartoe den heer des huizes naar diens kleedkamer.

Het spreekt vanzelf dat de feestvreugde was gestoord, al had men geen werkelijke ramp te betreuren. Men begon zich nu

Sluiten