Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen, en ik heb alle reden te gelooven, dat zij die niet zonder verveling voor de tweede maal zou kunnen aanhooren."

„Gij ziet het mij aan, dat ik wat gepreoccupeerd ben, mijnheer Witgensteyn,'' viel mevrouw in. „Dat is uw eigen schuld! Gij hebt mij daareven iets omtrent u zeiven gezegd, dat mij pijnlijk heeft getroffen, en dat meer mijne belangstelling wekt dan alle mogelijke industrieele ondernemingen, hoe omvangrijk zij ook mogen zijn. Een menschelijk hart, dat geschokt werd tot versteenens toe, treft mij diep, en al begrijp ik, dat het eene indiscretie is naar het geheim van die smart te vorschen, toch heb ik te strijden met de verzoeking om haar te begaan."

„Bezwijk er niet voor, mevrouw! want gij zoudt er berouw van hebben. Het kon onheil stichten, dat verleden op te rakelen.

„Verzoek de booze geesten niet!"

zegt Beets in zijn Guy de Vlaming."

„Het rijtuig is voor kwam Hendrik aandienen.

„'t fs waar ook," riep Mathilde opgewekt, „wij gaan naar de opera!"

„Als mijnheer Witgensteyn het niet al te onbeleefd vindt, dat wij hem zóó in den steek laten..zei mevrouw; ik ben er inderdaad mee verlegen. Ik heb mevrouw v. D. beloofd haar af te halen met hare dochter, een vriendinnetje van Mathilde; men heeft het wat al te provinciaal gevonden, dat ik een jong meisje van zestien jaar nog zoo weinig in het publiek liet gaan; en als ik die dames nu teleurstelde, zou men het zeker toeschrijven aan ..."

„Het was immers de afspraak, mevrouw!" zei Witgensteyn opstaand, „dat u zich in geen geval om mij zoudt geneeren..."

„Dat is zoo, maar toch... als ik die dames had kunnen waarschuwen, bleef ik nu liever thuis."

„Otn mij, mevrouw! dat zou ik niet gaarne zien; ik ben u reeds dankbaar, dat gij mij heden zoo gastvrij hebt ontvangen."

„Het zal u niet toelachen de cavalier te zijn van zooveel dames, anders zou ik u voorstellen met ons mee te gaan ?"

„Dat kan ik niet; ik heb tegen half negen eene conferentie ...."

„In dat geval zal juffrouw Berthier wel zoo goed zijn, u eerst een kop thee te schenken; niet waar, Kenée, gij hebt immers geen plan om uit te gaan ?"

Sluiten