is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaakt, altijd in één richting moet verloopen. Wanneer dus eenmaal de cijfers door stijgen aanwijzen, dat er inderdaad distillatie plaats vindt, dan zal die stijging, zoolang niets aan den toestel veranderd wordt, voortdurend op dezelfde wijze verder moeten gaan. Maar dit was volstrekt niet, wat werd waargenomen.

Zoo vinden wij b.v. de volgende getallen voor het mengsel x = 0.657:

Tak KI. XVII.

ie reeks. 2e reeks. 3e reeks.

p, Tj p3 Ts p3 Ti T A2

596,40 1,89 593,73 1.82 593>24 I<85 1.85 2>^7 °49

609,71 2,45 607,44 2,48 607,11 2,53 2,48 1,27 0.33

625,10 3,19 622,52 3,13 621,60 3,13 3-13 2,58 0,92

632.74 3,42 628,68 3,40 628,10 3,40 3-4° 4.o6 0,58

661.45 4,63 656,65 4.69 656,64 4,64 4,64 4,60 0,01

T,, T, en T3 zijn hier de temperaturen, waarbij werkelijk waarnemingen zijn gedaan; ik heb ze in de tabel opgenomen ter beoordeeling van de onzekerheid door de interpolatie ingevoerd; p,, p3 en p., zijn diukken, ieder met behulp van de waarde d»*/dt = 0.25 mM. per o°.o 1, gereduceerd op de temperatuur onder 1 genoemd. A, en A, zijn de verschillen p, - p2 en pa—p;).

Als nu alleen distillatie in 't spel was, zouden alle getallen in de laatste twee kolommen van dezelfde orde moeten zijn, althans een eenigszins regelmatigen gang moeten aanwijzen. Nu die getallen geheel regelloos op elkander volgen en bovendien in de laatste kolom van geheel andere orde zijn dan in de voorlaatste, bewijzen zij duidelijk, dat er nog een factor in't spel is.