is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het Fraterhuis te Gouda bezitten wij een inventaris, waarin de boeken vermeld staan, die men er vond toen 't een Fraterhuis werd (1446). Eenige orde is daarin niet te bespeuren. Ditzelfde geldt van den catalogus der Latijnsche boeken van 't St. Margarethaconvent aldaar. Wel zijn daarin de verschillende bijbelboeken voorop gezet, doch de geschriften van eenzelfden oudvader, Augustinus of Bernardus b.v. staan verspreid door den geheelen catalogus heen. De inventaris van 't kapittel Maria ten Hove te 's Gravenhage, en 't testament van Mr. Philippus van Leyden hebben — hoewel de eerste van 1513, 't laatste van 1372 dateert — dit met elkander gemeen, dat de zware en kostbare folianten van 't Corpus Juris in beide vooraan staan; dan volgen, doch in beide even stelselloos, kleinere en minderwaardige boeken. Het Registrum bibliothece Capituli in Naeldwjjc is gedeeltelijk chronologisch, zooals 't Egmondsche Inditium. De Catalogus der Handschriften van St. Pauls-abdy te Utrecht opgemaakt omstreeks 1580, en gedrukt by Sanderus, heeft geen andere orde dan dat dikwijls, gemakshalve, geschriften van eenzelfden auteur onder elkaar zijn gezet. Maai'... bij deze boekenlijst moet ernstig gevraagd worden of zij wel op de St. Paulsabdij betrekking heeft. ') Ook in 't overzicht dat fïusch geeft van de Windesheimsche liberie zijn gemakshalve de boeken van denzelfden schrijver achter elkaar gezet. Henrick Cansen eindelijk, de opsteller van den Catalogus der l.ibrye te Zutphen (1566—1570), schijnt eenig idee van orde gehad te hebben. Immers hij begon met boven zijn eerste bladzijde — verschillende Bijbels

vermeldend — te schrijven: „Libri positi in primo pulpito"

maar later vergat hij te vermelden, waar hij met de tweede, de derde en de volgende puimten een aanvang maakte. Af en toe schijnt hij wat gelijksoortige boeken samengebracht te hebben op dezelfde bank... Maar wanneer men boeken gaat ketenen in eene bibliotheek die voortdurend aangroeit, dan is 't handhaven van een zekere orde op de lectrynen al even moeilijk als 't volhouden van

') Sanderus, Bibliotheca Manuscripta, Insulis 1641, I, p. 331. Ken groot aantal Hss. (31) uit de St. Pauls abdij afkomstig, berust tegenwoordig in de Uuivcrs. Bibl. te Utreeht. Uit cx-libris blijkt hun oorsprong. Wij geven ook daarvan een overzicht in de bijlagen. Onverklaarbaar is 't ons tot op heden, dat. in den Catalogus, door Sanderus gegeven, slechts enkele werken voorkomen, die ook in onze lijst vermeld staan, terwijl onze lijst toch ongetwijfeld betrouwbaar is.

12