is toegevoegd aan uw favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in haar wrevel in de scheuren van den muur; zij brak, bemorste of verknoeide haar garen, of wist zich daarvan door een sluwe, ongemerkte beweging te ontdoen. Haar bewegingen waren bijna even vlug als van een geoefende goochelaar, terwijl zij de uitdrukking harer oogen ook even goed in de macht had als zulk een kunstenaar; en schoon miss Ophelia niet kon nalaten, eenigen argwaan te koesteren, daar zulke ongelukken bijna ieder oogenblik plaats hadden, was er voor haar toch geen bewijs van schuld te ontdekken zonder een waakzaamheid, waartoe het haar onmogelijk was den noodigen tijd te vinden.

Topsy was weldra een zeer bekend en onderscheiden wezen in het huis van St. Clare. Haar aanleg voor het uitrichten van allerlei streken, voor grimassen en zotte kuren, voor dansen, springen, klimmen, zingen, fluiten, nabootsen van ieder geluid, 'twelk zij vernam, was waarlijk onuitputtelijk In haar vrije uren was zij bestendig door al de kinderen van het huis omringd. die haar allen met open mond en vol verwondering aanstaarden, miss Eva niet te vergeten, die door haar wilde streken scheen aangetrokken te worden, gelijk soms de duif zich betooverd gevoelt door de schitterende oogen eener slang, zoodat miss Ophelia zich zelfs bezorgd maakte, dat Eva te veel in het gezelschap van Topsy zoude verkeeren en St. Clare smeekte om haar dit te verbieden.

poh! laat het kind haar gang gaan!" zeide St. Clare; „Topsy zal haar wezenlijk goed doen."

Maar 't is zulk een ontaard, bedorven kind! Ben je niet bang, dat zij Eva eenig kwaad zal leeren?"

„Topsy kan haar geen kwaad leeren; anderen mag zij dit kunnen doen bij haar glijdt het af als een dauwdroppel op een koolblad: geen zier daarvan dringt bij haar naar binnen."

„Wees niet al te gerust!" hernam miss Ophelia. „Ik weet wel, dat ik nooit een mijner kinderen met zulk een schepsel als Topsy zou laten spelen en verkeeren."

jju, uwe kinderen behoeven dat ook niet," zeide St. Clare, „maar mijn dochter mag het wel doen, want was Eva voor bederven vatbaar geweest, dan was dit reeds sedert lang het geval geweest."

Topsy werd in den beginne veracht door de andere bedienden, maar weldra hadden zij voldoende redenen om van gevoelen te veranderen. Al zeer 'spoedig ontdekte men, dat, wie het durfde wagen om Topsy's toorn gaande te maken, zeker binnen zeer korten tijd een onaangename ontmoeting zou te beurt vallen. Of men miste een paar oorringen of eenig ander geliefdkoosd voorwerp van opschik, of men zag, dat het een of ander kleedingstuk plotseling bedorven was, of de persoon, op wie het gemunt was, struikelde plotseling over een emmer heet water, of werd met morsig vocht