is toegevoegd aan uw favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van boven tot beneden overgoten, nadat de beste kleederen waren aangetrokken en hoeveel en welk een gestreng onderzoek er ook gedaan werd, het was onmogelijk om ooit de schuldige te ontdekken. Topsy werd wel menigmaal ontboden en voor den rechterstoel van al de bedienden gebracht, maar altijd stond zij het gestrengste onderzoek door, en altijd had zij het voorkomen van de zuiverste onschuld en den grootsten ernst! Niemand twij felde er ooit aan, dat zij de oorzaak van alles was, maar geen enke grondig bewijs kon er gevonden worden, om eenige kracht aan debeschul diging te geven, en miss Ophelia was te rechtvaardig en te streng van beginselen, om zondereen grondige overtuiging tot eenigedaad van tuchtiging

over te gaan. .

Voor de uitvoering der guitenstreken werd bovendien steeds de beste

tijd met zooveel juistheid uitgekozen, dat de misdadiger meestal veilig was. Zoo werd voor Jane en Rose, de beide kamermeiden, tot wraakoefeningen juist den tijd genomen, dat zij in ongenade bij haar meesteres stonden, wat niet zelden gebeurde, en op welk tijdstip haar klachten dus geen gehoor zouden vinden. Kortom, Topsy leerde het de bedienden al zeer spoedig inzien, dat het zaak was, haar ongemoeid te laten, waarom men haar dan

ook weldra geheel aan zich zelve oveiliet.

Topsy was vlug en vlijtig bij het verrichten van al haar handenwerk, en alles wat men haar wilde leeren, had zij schielijk begrepen. Na slechts een paar lessen genoten te hebben, was zij in staat, al het werk in de kamer harer meesteres te verrichten, en wel op een wijze, dat zelfs die nauwlettende dame nergens een fout kon vinden. Wanneer zij het wi ie, kon geen menschelijke hand het laken zachter strijken, de kussens nauwkeuriger te recht leggen, voorzichtiger vegen en stoffen en alles m orde brengen dan zij, maar zij verkoos het niet alt«d. En dikwerf, als miss Ophelia na drie of vier dagen van zorgvuldig en geduldig nagaan en opzicht zoo goedhartig was om te vooronderstellen, dat Topsy een beteren weg had ingeslagen en aan zich zelve kon worden overgelaten, zoodat zij zich vei-

wij deren en met iets anders bezighouden durfde, dan richtte Topsy gedurende

een tijd van twee, drie uren letterlijk een karnavalsverwarring aan. In plaats van het bed te maken, verlustigde zij zich met het aftrekken der sloopen van de kussens, en zij verborg dan haar hoofd zoolang daar tusschen, totdat het haar aan alle kanten met veeren en pluimen versierd was; of zij klom tegen de stijlen van het ledikant op, ging met het hoofd naar beneden hangen en schermde met de lakens door het vertrek; of zij maakte van de peluw een pop, die zij miss Ophelia's nachtgewaad aantrok; of zij zongen floot en maakte allerlei grimassen voor den spiegel, en wat tooneelvertooningen zij al meer konde uitdenken.