is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrienden, als gij eens tot zelfkennis komt cn den Heer leert kennen. ')

Zuo was het. Maar was er hoop op betere tijden ! Lichtte er een dageraad van een beteren dag aan de kimmen? Wie de teekenen der tijden kende, schudde het hoofd. Kon men maar op de professoren wijzen en zeggen, ziet daar «eenige heerlijke werktuigen», bereid en geschikt om dit zorgeloos vulk uit hun zondenslaap te doen ontwaken, maar ach, van dien kant verwachtte Koelman geen uitkomst. Integendeel. «De Fonteinen zijn verdorven en vergiftigd; de kweekhoven zijn verwilderd; de jeugd is verbasterd.»2)

Neen, men verwachte niet langer hulp van Assur of Egypte, maar van den Heer zeil. Hij alleen kan alle dingen weer herstellen. Wendt u tot Hem, dierbare jongelingen. « Hij zal uwen mond maken als een scherpzwaard en zal u

stellen tot een zuiveren pijl».3)

Verwachtte hij dus in dezen alles van den Heer, toch was Koelman er de man niet naar, om zeil eigen roeping uit het oog te verliezen en den weg der middelen te verwaarloozen. Tot dien einde, vertaalde hij twee werken.

Hij wilde op de dorre heide nieuw leven uitgestort zien. Was het hoofd der jongemenschen veelal gevuld met dorre systematiek, met pro's en contra's, hij wilde dat zij zouden komen tot de kennis van het geestelijk leven, en tot de ervaring van de zieleweelde, die het hart der geloovigen

smaakt in en door de geloofsgemeenschap met Jezus Christus.

En met het oog daarop heeft hij zeker voornamelijk het werkje van Franciscus Kous vertaald.4) Welk cachet die twee tractaten dragen, behoeft wel niet nader uitééngezet

1) Zie Voorrede: '/Het binnenste van G. K.//

2) Zie Voorrede vEttel-Gronden// blz. 10.

3) Idem, blz 10.

>) Zie volledigen titel. Het bestaat uit twee tractaten Het verborgen Huwelijk en De heinelsche Academie.