is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar «lat was niet het eenig kenmerk, dat zij vertoonden. Een ander is, dat zij alle een sterk geestelijk cachet dragen, wijl zij de geheimen van het geestelijk leven behandelen, en « de harten bedoelen tot geestelijke bewerkingen en het leven tut kracht van Godzaligheid te vorderen».1) Kortelijk samengevat kan men zeggen: zij geven eene beschrijving van het leven der «Sionnieten»; teekenen de subjectieve zijde van den weg der verlossing; zijn van zuiver bevindelijk en aard, of willen de geloovigen helpen «om onmiddellijk uit Gods Woord in te drinken ile Goddelijke waarheden, bestieringen en vertroostingen, die de lleere daarom voorgesteld heeft».2) Natuurlijk is er wel verschil tusschen eene verklaring van het « Evangelie van Mattheus» en de «brieven van Rhetorfort», toch zijn zij alle doortrokken van een en denzelfden geest en dragen denzelfden stempel eener gezonde doch mystieke vroomheid, «liet is al merg en vettigheid waarin de ziel zich kan verlustigen».

Wij willen tot nadere kennismaking iets mededeelen omtrent sommige auteurs en den inhoud van enkele geschriften. Dat Koelman hun geestverwant was, blijkt wel uit de voorrede, die hij b. v. aan Mr. H. Binning wijdde. In hooge woorden bezingt hij zijn lof. In eene breede en warme beschrijving van het leven van genoemden schrijver, komen o. a. deze woorden voor: «Hij was eene ster aan den hemel der Kerk, die met al te groote donkering scheen, dan dat hij die magere, dunne en dorre tent, waarin zulk een hemelsche warme ziel herbergde, niet in vuur zou zetten».3) Op eene andere plaats heet het: «Somtijds dook hij met den psalmist in de diepte der zee, en bracht van haar bodem voort die kostelijke parel van lui; somtijds gioel

i) Voorrede: '/Evangelie van Mattheus/;, blz. 3,

-) //Evangelie van Mattheus// van Dikson. Voorrede, blz. i.

s) //Ettelijke Gronden// Voorrede, blz. 22.