is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit te leveren. De keizer acht het raadzaam zich met den grooten veldheer te verzoenen en doet hem voordeelige aanbiedingen, die Bernhard echter zonder aarzelen van de hand wijst. Immers, sedert hij zijn zwaard trok, was dit gericht tegen Habsburg en zijn opperheerschappij. Zoo worden er wel zes maanden lang onderhandelingen gevoerd over en weer.

Iu dien tijd had Berthold von Steinacl» veel minder gelegenheid dan vroeger zijn held en beschermer vertrouwelijk te naderen. En als hij al deze geheimzinnige afgezanten en boden zag die bij den hertog werden toegelaten, dan was hij dezen dankbaar, dat hij hem buiten dit alles hield. Hij had indertijd in Parijs meer dan genoeg van de staatkunde gekregen.

Hij werd er met zijne escadrons dikwijls op uit gezonden, om het land van vijanden te zuiveren waarbij niemand een wonde opdeed, maar allen steeds rijk beladen met buit terugkeerden. De escadrons van overste Von Steinach waren bekend om de goede discipline, die er onder de manschappen heerschte en om de gehechtheid van de soldaten aan hun bevelhebber. Winfried en Valentijn waren zijn trouwe metgezellen en over het algemeen leidde het drietal een vroolijk onbezorgd leventje. Toch begon Berthold, zoowel als Winfried, langzamerhand genoeg van den oorlog te krijgen, alleen Valentijn prees evenals voorheen het vrije ruiterleven. Niet dat de broeders voortaan een lui leventje wenschten te leiden maar zij verlangden naar een geregeld bestaan en dat wel in hun vaderland. Op den Dilsberg!

Het leger van Weitnar lag op de Zwitsersche grenzen in en om Pontarlier, het hoofdkwartier van den hertog iu het slot in die plaats.

,/Wees mij van harte welkom, jonge vriend \" riep hertog Bernhard op zekeren dag uit, toen Berthold bij hem binnentrad. Hij schudde hem kameraadschappelijk de hand en vervolgde: ^Goddank, eindelijk weer eens een eerlijk, trouw gezicht uit den goeden, ouden tijd, toen ik meer in den zadel zat dan aan de groene tafel. Is de sierlijke Franzoos