is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tesamen in den zadel heb doorgebracht, achter mij. En toch, hoe vreedzaam heden mijn lot ook is, hoe gaarne ik het door hem bespotte muziekinstrument ter hand neem en er een lied bij zing, zoo weinig zou ik dien dollen droom willen missen.

Wij schrijven het jaar 1640. Ik zal beproeven allereerst een beeld te ontwerpen van ons merkwaardig leven hier op den Dilsberg. De namen van onze huisgenooten zijn, Berthold en Windfried, Barbara en Bob en Valentijn en de jager Zacharias Eheim. Bob is kastelaan, portier, hofmeester en wat dies meer zij. Hij heeft weer zulk een trotsche, stijve houding aangenomen als twintig jaar geleden op het Heidelbergsche slot in dienst van zijn keurvorstin. Hij vereert en behandelt Berthold als een regeerend vorst, en mij als een prins van den bloede. Op Zou- en feestdagen draagt hij een livrei als die van anno 20. Onze goede, beste Biirbele hanteert de sleutels wel niet zoo ernstig als de heilige Petrus, maar minstens even streng als deze. Zij is huishoudster en kokkin tegelijkertijd. Zij is het eenige vrouwelijke wezen op den Dilsberg. Doch zonder haar adjudant zou zij niet klaar komen. Deze adjudant is Zacharias Eheim. Valentijn bekleedt het ambt van slotvoogd. Hij is nog krijgsman in hart en nieren, en beweert zich niet gelukkig te gevoelen als hij niet minstens viermaal in het jaar een schermutseling meemaakt.

Mijne bezigheden bestaan behalve in eten, drinken en slapen, in schrijven en zingen. Ik had het voornemen een heldendicht te maken, dat Berthold's heldendaden van den slag bij Breitenfelde af zou bezingen, hij heeft dit voornemen echter kort en bondig voor onzin verklaard, mij verzocht ieder op hem toepasselijk lied ongeschreven te laten, en mij lachend den raad gegeven mij zelf te bezingen, hetgeen natuurlijk als oolijke spotternij bedoeld is. Wat zou ik van mijne tochten te bezingen hebben, daar ik als een gebarsten stuk vaatwerk van de eene hand meest onvrijwillig in de andere ben overgegaan ?

Zoodra ik nu wil beginnen een beeld te ontwerpen van