Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1476. Ordonnancie ende Placcaet... des Conincx op t' feyt van der munte ... t'Hantw., Guillam v. Parijs, (1584). 4to. cart. ƒ 3,50

1477. Ordonnantie en instructie op de contributie ende opheve vanden impost vande twaelf stuvers op elcke tonne zeepe, bij de Gen. Stat. tot onderstant van de oorloghe gheconsenteert. S. 1. 1584. 4to. br. ƒ 2,50

1478. Placcaet. •. vande generale Staten... daer by die van Brugghe... verclaert worden vyanden, ende verboden met henlieden te bandelen, etc. Delff, Aelbert Hendricxz, 1584. 4to. cart. ƒ2,50

1479. Placcaet ende ordonnantie van de generale staten der Gheunieerde Nederl. Provintien op den opheve van de generale middelen. Gheg. 1 Martii 1584. Delf, Aelb. Hendricxz, (1584). 4to. cart. ƒ2,50

1480. Placcaet ende Ordonnantie van de Gen. Staten, daer by allen toevoer van leeftochten en coopmanschappen naerde steden ... vanden vvandt wordt verboden. Delf, A. Hendricxz, 1584. 4to. br. * f 2,50

1481. Sentbrief van de Generale Staten der Nederlandtsche Provinciën aen .... den Prince van Chimay, Gouverneur van Vlaenderen; midtsgaders Hoochbaillu.... van Brugghe.... Leyden, Chr. Plantijn, 1584. 4to. cart. ƒ5,—

Avertissement contre les négociations de paix avee le Duc de Parme.

Knuttel, no. 682.

1482. Vertooch aan de Staten-Generaal op de weder-oprichtinghe ende behoudenisse van den Staet van de Nederlanden. Door eenen edelman uit Ylaenderen. S. 1. (Delft, Aelbr. Hendricxz),

1584. 4to. cart. ƒ4,—

Knuttel, no. 700.

1483. Siège d'Anvers. — Barado, Pr., Sitio de Amberes en 1584—

1585. Con el principio y fin que tuvo la dominacion espanola en los Estados Bajos. Madrid, 1895. Avec portrait, 5 cartes et 6 illustr. 8vo. br. ƒ4,50

1484 . Sendtbrief gesonden door den Prince van Parma aen

borgmeesteren .... van Antwerpen, midtsgaders oock aen den grooten raet ghenoempt den Breeden Raet, ende den Gulden (gilden) der selver. Met de antwoorde.... Dordr., J. Canin, 1584. 4to. br. ƒ 7,50

Knuttel, no. 713.

1485 . Strada, F., Wars master-piece displayed in the gallantry

performed by the Spaniards and Neatherlanders at the siege of Antwerp. Englished by T. L. Gent. Lond. 1667. pet. in-8vo. veau. ƒ 15,—

1486 . Articulen, ende conditiën vanden tractate aengegaen ende

ghesloten tusschen den prince van Parma ende de stadt van Antwerpen. Hantwerpen, D. Vervliet, 1585. 4to. br. ƒ 1,—

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten