Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene strekking en de eigenlijke bedoeling te laten liggen en om één enkele ongewenschte bepaling een gansche regeling te brandmerken als »autocratisch» en »Russisch« '); dus ook verder geen ernstige studie aan haar te besteden.

Welk bezwaar is er tegen de aangehaalde bepaling? Dit, dat men niet consequent doorzet, wat men wil. Een van tweeën: öf het personeel moet gelegenheid hebben zich door middel van een organisatie te uiten, öf het moet deze gelegenheid missen. Maar in het eerste geval moet men dan ook aan het personeel toestaan, om zonder iemands inmenging zich de mannen te kiezen, door wie het zich vertegenwoordigd wil zien. Dat de vergadering van zulk een vertegenwoordiging nu en dan worde bijgewoond door anderen, die met advisee rende stem zitting hebben; dat b.v. de directie, een bepaald technisch ambtenaar, zyn voorlichting doet geven in een zuiver technische kwestie, opdat zoodoende de zaak aanstonds alzijdig worde bezien — daartegen kan wel geen ernstig bezwaar worden ingebracht; bet zou de bespoediging van de zaken bevorderen. Maar het personeel moet vrijheid hebben, zich zelf te voorzien van de vertegenwoordigers, die het vertrouwt. Een regeling, die hiervan niet uitgaat, zal ongetwiifeld mislukken.

Het is zeer begrijpelijk, dat men een »aanvulling« van de vertegenwoordiging door de directie of de commissie bepleit. De zaak is toch, dat niet aanstonds het personeel in staat is, om met genoeg breedheid van blik en met genoeg bezadigdheid de zaken te behandelen. Het moet daarin oefening verkrijgen en opvoeding, die

1) Aldus de Nieuwe Zeister Courant van 1 Februari 1908.

Sluiten