is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ambacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een degelijk zaakkundige beoefening van de handwerksnijverheid is niet slechts van belang voor den producent maar ook voor den consument, Waar die beoefening faalt, staan beiden bloot aan vaak groote nadeelige gevolgen. In sommige bedrijven zal onvoldoende bekwaamheid zich openbaren in schade aan of gevaar voor gezondheid en leven, zooals bij het gebruik van werktuigen en het bereiden van stoffen; bij velen zal die onbekwaamheid lastige en kostbare herstellingen na zich slepen ; in alle gevallen van gebleken onbekwaamheid wordt afbreuk gedaan aan den goeden naam van het daarbij betrokken handwerk en aan dien van zijne beoefenaars, — wordt het publiek wantrouwend of afkeerig en laat zich dan door anderen bedienen, wie weet hoe vaak alweer ten koste van het publiek.

„Op de vraag: Wat hieraan te doen? te antwoorden: Laat ieder zoo maar door eigen schade wijs worden, — acht ik in dezen even onredelijk als dat men van het publiek eischte, een betrouwbaren geneesheer van een kwakzalver, een kundigen ingenieur van een handigen „chevallicr d'industrie" te kunnen onderscheiden."

„Nu is in deze gevallen reeds sinds lang voorzien, zelfs van Staatswege, door geneesheeren, ingenieurs en tal van andere vakbeoefenaars te verplichten zich voor hun optreden in het publiek een bewijs van bevoegdheid te verschaffen, dat alleen te verkrijgen is na aflegging van voldoende bevonden proeven van bekwaamheid. Waarom — zoo vraag ik — dan beoefenaars der handwerksn ij verheid de gelegenheid niet geopend om zich een bewijs van bekwaamheid te verschaffen, waarin het publiek vertrouwen stelt, waardoor het den knappen vakman van den beunhaas onderscheiden kan; en waarmee aan hen, die zich de kosten en moeiten willen getroosten om het tot een behoorlijke hoogte in hun vak te brengen, alvorens zich als „meester" of „gezel" te presenteeren, het vooruitzicht wordt gegeven, dat, eenmaal van bevoegde zijde