Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[n«. 3.] Fol. 145 r».

Jere. 17. a. 5

stockmeyster tot my, seggende, dat ic moste verschijnen voor den Commissarius '), om ondcrvraecht te worden van mijnen ghelooue. Alsdan heb ick met eenen blijden moet bereyt gheweest, ende ben daer heen ghegaen met den voorseyden stockmeyster. Ende comende inde sale, daer hy was sittende, soo heb ick hem ootmoedelijck gegroet, ende hy heeft my ooc wederom gegroet, sprekende dese woorden: Jacques, is uwen naem Jacques. N. Jacq. Jaet mijn heere. Com. Jacques, ick ben hier gecommitteert van wegen des Conincs ende des Procureurs Generaels, om v te hooren ouer die articulen des geloofs. Jacque. Wel mijn Heere, in den naem des Heeren moet dat geschien. Ende nae veel woorden die wy tsamen hadden tgeloof aengaende, so begonste hy my te vragen, van waer ick gebooren was, ende van mijnder wooninge, residentie, ende conuersatie, van den tijt mijnder ionckheyt af, tot op desen tegenwoordigen tijt toe, dat welcke ic hem beleden hebbe. Daer na wert ic wederom geleyt int huys van den stockmeyster.

Des anderen daechs, namelijck, den vierden Januarij des selfden Jaers, so worde ick na middach wederom gheleyt voor den selfden Commissarius. Ende voor hem wesende, soo begonste hy te lasteren, te schelden ende te baspheineren van de herders ende Cudde Christi, segghende: Ist niet // een iammerlijck dinck, dat wy lieden ons aldus laten verleyden? Jac. Jaet mijn heere. Com. Ick segge van v lieden ende tnder meer, die daer verlaten onse moeder" de heylighe kercke, ende laet v bedriegen van eenen hoop lichtueerdige leechgangers ende lantloopers. Jac. Ick en hebbe mj niet laten bedriegen van sodanigen. Com. Neen? als ghy gholoott die abominabele snoy 2) menschen ende bedelaers, als Menno, Lenaert3), Ilenrick van Yreden, Frans de cuyper, Gielis van Aken, ende sulcke rabbauwen meer, ende verlaet ons ende dat warachtige woort Godts, laet ghy v dan niet bedriegen? Jacq. lek en hebbe dat woort Gods niet verlaten, want mijn ghelooue is gefondeert op dat woort Gods, ende niet op menschen, noch op menschen leer, . nademael dat de Propheet Jeremias roept: t Yeruloeckt ende vermaledijt is de mensehe, die hem betrout op de menschen, ende stelt dat vleys voor zijnen arm. Ende een weynich daer na so riep hy, ende seyde: O 'die boose, als Menno ende Lenaert, Hoe veel Lieden hebben sy verleydt, ende gheleyt tot alle duyuelen ende die verdoemenisse. Jac. Mijn heere, ic bid v, dat ghy sulcke woorden niet spreken en wilt, want het waer v sxvaer ende herdt te

1) Deze gecommitteerde was geen geestelijke: zie slot van fol. 145 r'.

2) Min, gering; of: slecht.

3) Lenaert Bouwens. De genoemden zyn bekende doopsgezinde oudsten.

Sluiten