is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisje haren vollen wasdom nog geenszins bereikt heeft, dat zij nalf kind, half jong meisje is.

Opvallend is hij het overigens magere lichaam de betrekkelijke grootte der borstklieren bij geringer afstand tusschen de tepels onderling. Dit feit vindt zijne verklaring in de groote elasticiteit van de huid, welke de grootste schoonheid van dit lichaam uitmaakt.

Terwijl de huid, — zooals vooral uit Fig. 78 blijkt, — aan den boezem vast aan het borstbeen gehecht is, kon zij met de grooter wordende borstklier in het geheel niet medegaan, in de okselholte slechts met moeite, zoodat het grootste gedeelte van de klier zijdelings is uitgeweken; de tepels zijn echter op denzelfden afstand van elkander gebleven.

Eene andere schoonheid is de fraaie vorm van het oog

Bij vergelijking der afbeeldingen kan men gemakkelijk nog talrijke gebreken en schoonheden ontdekken.

De grootste bekoorlijkheid is in hoofdzaak de jeugdige frischheid, liet voornaamste gebrek vormen de overgebleven sporen van Engelsche ziekte.

In het vervolg zullen wij zien wat de kunstenaar daarmede heeft tot stand gebracht.

Ik geloof, dat deze voorbeelden genoegzaam hebben aangetoond, dat men elk gegeven lichaam naar vaste regelen kan beoordeelen' zonder dat daarbij eenige persoonlijke smaak te pas konden hierdoor komen wij nu ook tot de practische toepassing van' de vermelde gegevens.

14