is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt leerboek der geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winsten maakte. De Engelsehen konden voortaan niet meer op vrachten rekenen; de invoer van katoenen stoffen kwam daardoor in onze handen, zeer ten voordeele der Twentscheindustrie.

§ 59.

De regeering van Willem II.

I)e nieuwe koning. Willem II was een geheel ander man dan zijn vader. Hij was militair in zijn hart; door zijn dapperheid had hij zich bij Waterloo en in den Tiendaagschen Veldtocht zeer onderscheiden '). Hij was zeer goedhartig, maar miste als staatsman de bekwaamheid van Willem I. Spoedig was het merkbaar, dat de teugels van het bewind in andere handen waren gekomen. Verschillende ministers van Willem I werden ontslagen ; de Afgescheidenen werden als kerkgenootschap erkend. Van uitbreiding van de rechten der vertegenwoordiging bleek hij echter even afkeerig als zijn voorganger.

Financieele moeilijkheden. Al dadelijk vereischte de toestand der geldmiddelen al zijn aandacht. Door den strijd met België waren onze geldmiddelen in groote verwarring geraakt; de rente der staatsschuld was van 1830 tot 1839 met 12 millioen toegenomen; de schuld zelf bedroeg 2200 millioen, terwijl er nog belangrijke bedragen aan loopende schuld te dekken waren. De inkomsten der regeering waren ten eenen male onvoldoende, zoodat de begrootingen geregeld met een groot tekort sloten.

Plannen tot verbetering. Een dergelijke toestand kon alleen door bezuiniging niet verbeterd worden; ook de druk der belastingen kon niet worden verzwaard. Het eenige middel tot verbetering moest in een verlaging der rente (conversie) gezocht worden, die echter niet veel kans van slagen had wegens het geringe crediet van den staat. Verschillende plannen tot verbetering werden door de Staten-Generaal verworpen; een staatsbankroet scheen voor de deur te staan.

'1 Platen-atlas: Fitf. 24K.