is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uwe bevelen onderhouden." Die door genade eenige weinige zielsoefeningen zijn deelachtig geworden, in die moeilijke doch God verheerlijkende leerschool der zelfverloochening, die zullen zeer zeker behoefte gevoelen om van menschelijke lof of haat verlost te worden; om in de oefening van Godzaligheid, in den strijd tegen de zonden, m ijver voor de Waarheid, geen menschelijke toejuicnmg te beoogen; maar ook evenmin door smaad en vijandsc ap zich te schamen of bevreesd te zijn, om zich voor den HEERE over te hebben. O, vrienden! als de nevenbedoe ineen in de godsdienst eens in 't vuur der beproeving afgebrand werden, wij zouden schrikken hoe weinig er in e* derland zou overblijven. Maar ook het Israël Gods getuigt dit van zichzelven. Vandaar hun bede om er aan ontdekt en er van verlost te worden.

4. Doet Uw aangezicht lichten over Uwe knech . Wordt "dat gemist, dan vragen zij den HEERE: „waarom verbergt Gij Uw aangezicht?" Als hij zich verbergt dan worden hunne genadegiften bewolkt. Dit getuigt het Israël Gods: „in Uw licht zien wij het licht". Door t licht jan Zijn aangezicht „vervolgen zij den HEERE te ken"e"'

Zijn vriendelijk aangezicht te wandelen, daarvan zegt Azap> .

mij arngaande, het is mij goed nabij God te zijn. 'sKonings aangezicht is leven en vroolijkheid. Dan worden zij door de stralen Zijner heerlijkheid naar Zijn bee v randerd. 2 Cor 3 : 18. Zijne liefde dringt tot wederliefde.

5 Waterbeeken vlieten uit mijne oogen, omdat zij Uwe Wet 'niet en onderhouden." Uit de Fontein van de liefde Gods ontspringen de geloofstranen der ziele. De oprcc ^ beminnaars des Heeren roepen alle heirscharen te hulp. ^on maan en sterren, de walvisschen en afgronden der zee 'vuur hagel, sneeuw, damp en stormwind, bergen en