Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Berry! Het is zoo, ik had uw inzicht kunnen raadplegen; maar ik zou te kampen gehad hebben met uwe vooroordeelen en met uw argwaan, en daarbij, gij zoudt Spanje verlaten hebben met overijling, op een oogenblik, dat gij mij nuttig waart — ik handelde liever zelve, door de Gravin van Egmond en door de macht van den Maarschalk, mijn vriend, een man, die beleefd genoeg, ik zou haast zeggen, dom genoeg is, om zijn naam te leenen bij handelingen als deze, die hem eene ongenade op den hals zouden halen, zoo zij mislukten."

,,Maar dat Diana zonder dwang is medegegaan, zij, die mijn streng bevel kende ..

„Francesco! het lieve kind is wel gansch onschuldig; ik heb eene Ust gebruikt, door welke zij zich nog weder verbeeldde u te gehoorzamen; ik had de wedergade van uw ring ..

„Hatelijke ring! eene eerste schakel van eene zware keten, en die..

„Het middel is geweest, dat eene moeder hare dochter eene korte poos heeft genoten en dat de vader haar wederziet, vóór hij het konde wachten!" viel Orsini in, met eenige gevoeligheid — ,,en gij begrijpt toch wel, dat ik een jong meisje, opgevoed als Diana was, buiten kennis van alle maatschappelijke verhoudingen, niet plotseling in die wereld zoude stuwen, waarin Mevrouw van Egmond leeft. Ik heb veel vergeten voor hooge ontwerpen; ik heb veel vrouwelijk gevoel ter zijde moeten stellen voor mannelijke ondernemingen; maar ik zou altijd te veel achting gehad hebben voor mij zelve, om de onschuld bloot te stellen op de wijze, waarvan gij mij verdacht. — Diana leefde in volkomen afzondering aan het huis mijner nicht, en ik heb mij nu zelve overtuigd, dat zij nooit anders behoort te worden geplaatst, dan in een vrien-

Sluiten