is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbesteding van weezen door burgerlijke armbesturen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel door den referent over dit onderwerp op het Congres voor Kinderbescherming, den heer Ds. A. L. Th. van der Ven uit Eindhoven de resultaten van het onderzoek ten deele reeds in zijn referaat werden verwerkt, meenen wij dat toch, tot meerdere bekendheid met dit zoo uiterst belangrijke maatschappelijke vraagstuk, het gewenscht kon zijn het rapport van het onderzoek afzonderlijk en in zijn geheel te bewerken en uit te geven.

Een genoegen is het ons, hieraan te kunnen toevoegen dat de bewerking van liet rapport geschiedde door mejuffrouw Jac. Snethlage, de Secretaresse van ons Bureau'), die, als secretaresse van de rubriek „Maatschappelijk Werk" van de Tentoonst. van Vromcenarbeid eveneens het rapport over „ Weezenverzorglng in Weeshuizen" a) samenstelde.

Eerst opgenomen in het „Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming",n) doen wij het thans als afzonderlijke uitgave verschijnen, aangezien de kwestie der weezenverzorging wel zeer belangrijk mag heeten, echter tot die uitgave overgaande met de volle bewustheid dat het hier gebodene nog uiterst onvolledig is.

Mogen de hier volgende mededeelingen wederom iets kunnen bijdragen tot de kennis van sociale toestanden en wellicht in de toekomst bevorderlijk zijn aan de lotsverbetering der uitbestede kinderen.

September 1904.

De Directrice van het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid, Marie Jungius.

1) De G aan dit geschrift voorafgaande rapporten en uitgaven (zie achterzijde omslag) werden bewerkt en samengesteld door de Directrice van het Bureau Mej. Marie Jungius. waarvan no. 1, 3 en 4 in samenwerking met de Commissaresse, Mej. Suze Groshans, terwijl de bewerking van uitgave 5 geschiedde door de Administratrice, Mej. Cl. Kühler.

2) „Overzicht van de antwoorden der Weeshuisbesturen., ingekomen bij de Rubriek-Commissie voor „Maatschappelijk Werk," van de Ver. „Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1897j9S." Aamoezig in de bibliotheek van het Bureau.

3) Onder den titel „ Uitbesteding van Weezen door Armbesturen en Diakonieën" in de nummers van 30 Augustus tot en met 17 September.