is toegevoegd aan uw favorieten.

Endymion

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ouden sleurgang terug keeren. De Hervorm-Turken zouden \ an nu af weder de lotgevallen der natiën regelen. Op haai aanraden zette de Pacha een prijs van een paar duizend piasters op Emin's hoofd. Meer was Emin ibn-el-Arabi nu niet waard.

Terwijl dit alles gebeurde zat Kelly alleen op hare kamei om bij het onderzoek der politie op de benedenverdieping van het huis niet hinderlijk te zijn. Zij las Peizische dichters in Engelsche vertaling. Ten minste zij trachtte zic-hzelven en anderen wijs te maken dat zij die las. Met welk een jeugdige geestdrift placht zij den inhoud dier heerlijk schoone bladzijden niet in zich op te nemen! Thans staarde zij uren achtereen op hetzelfde blad en zij kwam niet verder ; om de eenvoudige reden, dat hare gedachten telkens weer van de I eizische dichters afdwaalden naar een geheel ander oord dan waar zij leefden, en zich bewogen: tusschen bloemen, bijtjes, zwaluwen en beeken.

Vlij laat op den middag kwam Harven bij haar. Hij ging zitten. Blijkbaar had hij iets op het hart waarmede hij bezwaarlijk voor den dag kon komen. Hij sprak over dit en dat; hield plotseling op; kuchte; monsterde den d°P °P de punt zijner kruk, en nam opnieuw een aanloopje om iets te zeggen, dat toch niet voor den dag kwam.

Xelly begon zich over die zonderlinge manieren van haar vader ongerust te maken. Zij begreep dat hij iets

ENDYMION. 4a