Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT van den len December 1900 No. 44, houdende vaststelling der voorschriften bedoeld in artikel 17, laatste lid, der Leerplichticet.

Wij WILHELMINA, bij de geatie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. -

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 29 November 1900, Nu. 7001', afd. Onderwijs;

Gelet op artikel 17 der Leerplichtwet;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Art. 1.

De door de hoofden der openbare en bijzondere lagere scholen jaarlijks aan den arrondissements-schoolopziener te zenden dubbelen der lijst, bedoeld in artikel 19, eerste lid, der Leerplichtwet, zullen vormen het register, bedoeld in art. 17, tweede lid, dier wet.

Art. 2.

De arrondissements-schoolopziener houdt in dit register aanteekening van de toelating en de afschrijving van kinderen, alsmede van de redenen, welke tot de afschrijving hebben geleid; voorts van iederen verzuimden schooltijd, met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid, van ieder verleend verlof, om de school tijdelijk niet te bezoeken, en van ieder {verzuim, hetwelk door hem verschoond of gewettigd is verklaard.

Art. 3.

De arrondissements-schoolopziener maakt iedere maand voor elke school op een verzamelstaat van de gedurende de vorige maand gemaakte aanteekeningen.

Sluiten