Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epaphroditus aan den rand van het graf gekomen. De genezing evenwel was aan Gods barmhartigheid te danken. In die genezing zag Paulus een bewijs van Gods barmhartigheid zoowel voor Epaphroditus als voor hemzelven, opdat hij niet door den dood van Epaphroditus droefheid op droefheid hebben zou. Droefheid door de omstandigheden, waaronder hij verkeerde, en nieuwe droefheid door den dood van zijnen trouwen vriend. Wel een bewijs, hoe hoog Paulus Epaphroditus waardeerde. Wij zouden i. p. v. XÓTCïjv stüi XÓ7cr,v: XóiiYjv è~\ XuTTTj verwacht hebben. De Acc. is evenwel te verklaren. Vgl. o. a. LXX Ezech. 7:26 afysXta £-' «YyeXtav en Mt. 24: 2 èm Xtöov. — Vs. 28. De terugzending had niet alleen voor Epaphroditus, maar ook voor de lezers zei ven plaats. Zeer spoedig of haastig (auouSatotlptoc, Comp. hier voor den Superl,, vgl. 2 Kor. 8: 17) dan zendt (sTCïpi'^a van het standpunt der lezers) Paulus hem. De lezers zouden zich weder verblijden . wanneer zij Epaphroditus zagen en Paulus zou zoo minder bedroefd zijn. De gedrukte stemming van Epaphroditus, zijn verlangen naar de gemeente, hinderde ook Paulus, daar Epaphroditus om zijnentwil te Rome was. — Vs. 29. Ontvangt hem dan in den Heer, zooals uwe verhouding tot den Heer met zich brengt, als een, die gelijk gij zeiven Christus toebehoort, met alle vreugde, met de hoogste vreugde (~d; zonder artikel is hier = summus). Ja, zij moesten hem eeren en allen, die zich zoo als Epaphroditus gedroegen. — Vs. 30. In bijzonderen zin gold dit Epaphroditus, want om het werk van Christus was hij tot nabij den dood geweest. Ms/pt f)avaxoy is nog sterker dan fravaxo). Zoo wordt èfYtCstv i. p. v. met den Dat. ook met fio; (Sir. 37: 30, 51: 6, Ps. 106 (107): 18) en met si; geconstrueerd (Job 32: 22). Het werk is het werk van Christus of van den Heer, zooals sommige getuigen lezen. C leest alleen tb spyov (vgl. Hand. 15: 38, Ign. Efes. 14, Rom. 3). Misschien werd xb spfov hier absoluut gebruikt evenals Yj ó8ö;, xb d$Xr([xa, tb ovojia en was alzoo een technische term voor het werk van Christus. Het werk is niet alleen de collecte, maar alle arbeid naast en met Paulus. Epaphroditus moest bij Paulus blijven, met hem arbeiden en toen werd hij door inspanning, het klimaat of door beide omstandigheden ziek. Met voorbedachten rade heeft Epaphroditus zich in gevaar begeven (rapa,3oXs'jCja{jisvo; xrj ^et betrekking tot zijn leven

heeft hij zich in de waagschaal gesteld. Opzettelijk drukt Paulus

Sluiten