Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmaken, of behoort het de vrucht te zijn van overleg met zijn werkvolk? Aan de beslissing der arbeiders alleen is het zeker niet overgelaten. Om tot eene oplossing te komen, vragen wij eerst; wat is eigenlijk het reglement? hoe moeten wij dat beschouwen ? Of zoo men wil: wat is zijn rechtskarakter ?

Twee antwoorden worden gegeven. Sommigen noemen het een bestanddeel van het contract zelf. Het is eene meer nauwkeurige uiteenzetting van wat het contract behelst. Is deze meening de juiste, dan moet het op dezelfde wijze tot stand komen als het contract. Daar dit bilateraal is en in geenen deele door de eene partij aan de andere kan worden opgelegd, zoo moeten ook tot vaststelling van het reglement patroon en arbeiders samenwerken. Eveneens mogen later geen wijzigingen door den patroon worden aangebracht zonder toestemming deiarbeiders.

Aan anderen komt het voor te zijn eene gezagsuiting van den patroon. Als heer en meester in de fabriek schrijft hij de wet voor; het reglement is voor de arbeiders, wat de wet is voor de burgers. Ter verdediging van deze opvatting kan aangevoerd worden, dat de patroon, krachtens de overeenkomst zelve, het gezag voert in de fabriek. Dat ware een doode letter, indien hij niet het recht had door voorschriften zijn wil op te leggen zonder daarover zijn werkvolk te raadplegen. Is dit waar, dan is het uitsluitend den patroon voorbehouden het reglement vast te stellen, en zoo hij het oorbaar acht te wijzigen. Dit alles natuurlijk met het voorbehoud in het begin van dit n°. gesteld.

Sluiten