is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Holland op zijn Smalst" met een voorhaven aan de Noordzeekust door de regeering zou bevorderd worden. Een voorstel, om het werk door het Rijk zelf te doen uitvoeren met steun van Amsterdam werd in 1860 ingediend bij de Staten-Generaal, doch vond in de Tweede Kamer bestrijding en werd verworpen.

Sedert werd de uitvoering aan partikuliere koncessionarissen overgelaten, een wetsontwerp, door de regeering ingediend en door den Minister Thorbecke krachtig verdedigd, tevens behelzende de verbetering door het Rijk van den Rotterdamschen waterweg, werd in het begin van 1863 tot wet verheven. De koncessie werd verleend aan de inmiddels opgerichte Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij, die den arbeid ondernam met subsidiën van het Rijk en de stad Amsterdam.

Den 8'« " Maart 1865 werd de eerste spade in den grond gestoken, en den l,trn November f876 werd onder het gedonder van het geschut de haven van IJmuiden en het Noordzee Kanaal door Koning Willem III feestelijk voor de scheepvaart geopend.

Amsterdam jubelde bij deze groote gebeurtenis, zoo belangrijk voor haar toekomst. „Van Amsterdam in drie uur tijds door de duinen in zee", die gedachte werd den ls,rn November 1876 verwezenlijkt na een arbeid van elf jaar.

Tot 1882 bleef het Noordzeekanaal in beheer bij genoemde KanaalMaatschappij, in dat jaar nam de Staat het kanaal over, en in 1890 werden alle kanaalgelden afgeschaft, zoodat de scheepvaart van zee op Amsterdam thans vrij is.

Voortdurend wordt aan de verbetering van het kanaal gearbeid. Het grootste werk is wel de nieuwe groote schutsluis, die een bedrag van pl. m. 6 millioen gulden kostte en in December 1896 voltooid werd. Deze sluis 225 M. lang, 25 M. wijd en met den drempel 10 M. —A. P. of 9.50 M. onder het kanaalpeil, is de grootste schutsluis der wereld. Buiten de schutsluis is een visschershaven aangelegd

De aanleg van het Noordzeekanaal heeft de geografische gesteldheid van het IJ geheel veranderd. Waar de waterwolf naar alle zijden met zijne scherpe tanden het land in grillige bochten uitknaagde, en de oppervlakte van den waterplas vergrootte, doch de diepte deed afnemen, vindt men thans de vruchtbare bouwlanden derljpolders, rustig aan beide zijden van het hoofdkanaal en tusschen de zijkanalen geleden. Ook Amsterdam heeft zijn havenwerken op grootsche schaal in het IJ uitgebouwd.

Doch bovenal de cijfers van het scheepvaartverkeer wijzen ons de noodzakelijkheid van die grootsche werken aan, en de vruchten, die er van geplukt worden.