is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijzer leertochten maken, die meer dan één dag vragen, dan kan hij zich om steun wenden tot een commissie, thans bestaande uit de heeren J. H. Gunning Wz., schoolopziener in het district Amsterdam, J. H. Pluvier en J. C. Holtzappel, beiden hoofden van scholen te Amsterdam. Deze commissie verleent die steun ook aan scholen buiten Amsterdam.

Wel zijn er enkele gemeentebesturen, die gelden uittrekken, waarvoor schoolreisjes gehouden kunnen worden ; maar die hebben alleen tot doel getrouw schoolbezoek te beloonen, niet de leerlingen in de gelegenheid te stellen, uit eigen oogen te zien. Het zijn uitspanningsmiddelen, waarbij het nuttige wel met het aangename verbonden wordt, doch slechts een ondergeschikte rol speelt. Zullen zulke uitgaven als leermiddel doel treffen, dan moeten zij ook uitgetrokken worden onder het hoofd: „leermiddelen", niet onder „belooningen en eereblijken".

Als voorbeeld van een schoohvandeling geven wij er hier een van Amsterdam naar Sloterdijk, zooals de leerstof daarvoor is aangegeven in de Programma's voor Schoolwandehngen in 1806 samengesteld door de Vereeniging van Hoofden van openbare lagere scholen te Amsterdam.

Weg. Van het Haarlemmerplein, door het Westerpark langs den Haarlemmerweg, door de dorpsstraat van Sloterdijk, naar den Spaardammerdijk, over dien dijk een halven kilometer in de richting van Halfweg.

De afstand van de Willemspoort tot Sloterdijk bedraagt 3 K.M. Bij een vrij beperkt aantal waarnemingen bleek deze tocht 2 a 3 uur in beslag te nemen. (De terugtocht werd langs denzelfden weg ondernomen).

Waarnemingen. Aardrijkskunde: Straatweg, trekvaart, pont, sluizen, duiker, polder met stoomgemaal (Overbraker binnenpolder), grenspaal, mijlpalen, spoordijk, tolhekken, gaarderswoning en tariefplakkaat, eenhonderd roe, vierhonderd roe, windstreken (de weg loopt tot Sloterdijk oost-west, de boomen staan aan de zuidzijde), verschil in vegetatie aan de N.- en Z.-zijde van de weghelling, boomgaarden, laagveen, weide, villa's, rechthuis (uitspanning, letterlijk en figuurlijk) spoorweghalte, gemeentewapen, aankondigingen, dorpsschool, gezicht op de Zaanstreek van den Spaarndammerdijk. Op den IJpolder, landbouwgewassen en werkzaamheden.