is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der grootste struikelblokken op den weg daarheen is, dat bij de opleiding der meeste onderwijzers niet aan oefening in dat vak wordt gedacht en zij er dan te weinig van kennen om er onderwijs in te geven. Waar men het wil invoeren moet natuurlijk een zekere som daarvoor op de begrooting worden uitgetrokken. De gemeente Rotterdam stelt reeds drie jaren een onderwijzer en onderwijzeres in de gelegenheid om zich kosteloos te oefenen in karton-, klei- en houtarbeid gedurende vier avonden per week. Zij subsidieert ook cursussen in handwerken voor jongens buiten de schooluren. Ook 's-Gravenhage geeft subsidie voor onderwijzeressen. Op enkele gemeente-scholen te Rotterdam, Den Haag en aan school 2 te Culemborg wordt Slöjd als leervak onderwezen.

Tot de middelen om bij het onderwijs tot betere resultaten te komen, behoort ook verlenging van den leertijd met behoud van hetzelfde leerplan. Daarbij staat evenwel voorloopig de Leerplichtwet in den weg. Deze bepaalt, dat de verplichting om het kind de school te doen bezoeken eindigt, als het zes jaar leerling is geweest en alle klassen der lagere school heeft doorloopen. De schoolinrichting moet in verband hiermede zoo zijn, dat iedere leerling in zes jaar alle klassen doorloopen kan en dat het onderwijs in die klassen een afgerond geheel vormt. Een verscherping der Leerplichtwet in dien zin, dat de leertijd minstens zeven of acht jaar moet duren, zou alleen hulp kunnen brengen. Toch heeft men te Amsterdam en Haarlem een zevende leeijaar aan de school toegevoegd zonder dat men de leerstof heeft uitgebreid, doch alleen voor leerlingen die de school met zes leerjaren met vrucht doorloopen hebben. Er is evenwel afgezien van de wettelijke bepalingen, nog een bezwaar verbonden aan verlenging van den leertijd zonder vermeerdering van leerstof, een nadeel voor hen, die haar kunnen verwerken in den thans daarvoor gegeven tijd; zij zouden in een langeren leertijd meer kunnen opnemen.

Er blijft slechts een afdoend middel ter verbetering over, een schoolinrichting', waarbij het mogelijk wordt de zwakkeren in overeenstemming met hun vermogens te behandelen. In kleine scholen met minder leerkrachten dan klassen is dit een moeilijk probleem, waarvan de oplossing veel geld zou kosten. In grootere zou het gevonden kunnen worden door aanstelling van meer