is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het scheidsgerecht den persoon in kwestie zou kunnen hooren, men zou kunnen zien, in hoeverre de ongeschiktheid al of niet bestond. Het spreekt vanzelf, dat het niet wenschelijk is, het scheidsgerecht te laten uitmaken, of zoo iemand in zijn betrekking moet worden hersteld, omdat men daarmede in praktische moeilijkheden zou komen, en daarom hebben wij voorgesteld, dat voor het geval de werkman door het scheidsgerecht in het gelijk wordt gesteld, hem eene vergoeding zal worden gegeven."

Wethouder Mr. Heemskerk voerde daartegen het volgende aan :

„moet het ontslag wegens ongeschiktheid onderworpen worden

aan het scheidsgerecht? Het is niet een disciplinaire straf.... Het komt zelden voor, wanneer de ongeschiktheid is van nietlichamelijken aard, en veelvuldig wegens lichamelijke ongeschiktheid. Nu is het duidelijk, dat, wanneer de ongeschiktheid van lichamelijken aard is, dit geen zaak kan zijn voor het scheidsgerecht. Men heeft dus ongeschiktheid van lichamelijken zoowel als van niet-lichainelijken aard, en er wordt voorgesteld: 1°. aan het scheidsgerecht te onderwerpen alle ongeschiktheid en 2°. aan het scheidsgerecht de beslissing daarover te geven, ««dat B. en W. een besluit genomen hebben. Dat past in het geheel niet in het kader van het reglement, dat is een omkeeren van verhoudingen, waartegen B. en W. ten sterkste moeten opkomen.... Ik meen inderdaad, dat het verkeerd is om, waar het scheidsgerecht jaren lang bij disciplinaire straffen optrad, die taak te gaan uitbreiden. Waarlijk er kan gezegd worden, dat het een instelling is, die tot nu toe vrijwel tot bevrediging gewerkt heeft en wanneer men bij deze gelegenheid van het scheidsgerecht iets anders gaat maken en het in de administratieve verhoudingen laat ingrijpen, in plaats van het over disciplinaire straffen te laten oordeelen, dan zal men de instelling van het scheidsgerecht bederven."

Reglementair volgt eervol ontslag bij den pensioengrens, die te Baarn, Utrecht, enz. op 60 jaar, te Dordrecht, Deventer, enz. op 65 jaar is gesteld, al kunnen B. en W. op aanvraag verlof geven voor telkens één jaar in werkelijken dienst te blijven.

Wachtgeld of hoe men dit ook benaamt, wordt bij niet-gevraagd eervol ontslag als regel gegeven. Haarlem keert zoovele weken loon uit, als de ontslagene dienstjaren telt; Delft 52 weken 50 °/o van het weekloon, enz.

Om de opzeggingstermijnen te doen in acht nemen, vond ik alleen in het Delftsche reglement het staangeld opgenomen. Het