is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straffen kunnen worden toegepast, zooals te Amsterdam, bestaan daar ook de „kleine vergrijpen", die niet limitatief worden aangewezen, maar waaronder o. a. mag worden verstaan, enz.

Enschede is zeer uitvoerig in zijn reglementeering. Het noemt „berispingen", „waarschuwingen voor kleine vergrijpen", en „straffen voor ernstige vergrijpen." Gebrek aan plaatsruimte verhindert ons deze uitvoerige regeling geheel over te nemen.

Gouda geeft eene omschrijving.

In Zutfen kunnen de werklieden alleen wegens „plichtsverzuim" worden gestraft.

Delft noemt de redenen op.

Haarlem volgt Deventer's voorbeeld. Eveneens Bussum.

Eenheid ontbreekt dus ten eene male. Maar begrijpelijk is, dat de arbeiders gaarne nauwkeurig willen zien omschreven, waarvoor zij kunnen worden gestraft.

De straffen. „Door B. en W. kunnen", wij nemen de Amsterdamsche bepaling maar weer als inleiding, „aan den vasten werkman om een der genoemde redenen straffen worden opgelegd, bestaande in:

1°. schorsing gedurende ten minste een halven dag met gemis van loon gedurende den tijd der schorsing;

2°. terugzetting op een lagere bezoldiging gedurende een bepaalden tijd;

3°. terugzetting tot een lager bezoldigden werkkring, hetzij voor onbepaalden tijd, hetzij voor een minimum-tijd, waarna de werkman bij de volgende vacature in zijn oorspronkelijken werkkring wordt hersteld;

4°. ontslag uit den dienst, zonder genot der voordeelen in art. 35 (wachtgeld) genoemd en eventueel ook met verlies der voorrechten, bedoeld in art. 5 der Pensioenverordening."

De Alkmaarsche werklieden dreigen minder strenge straffen r

a. berisping, al of niet met verlies van aanspraak op verlof;

b. verwijdering voor ten hoogste 2 dagen met verlies van loon;

c. schorsing tot ten hoogste 6 dagen met verlies van loon;

d. niet-eervol ontslag.

b en c dekken ongeveer het Amsterdamsche 1°. maar 2°. en 3° van het laatste reglement komt in het Alkmaarsche niet voor.