is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vraag: „Hoe kan een ongeorganiseerde zich dan verzekeren ? Ter oplossing dezer vraag worden vele antwoorden gegeven. Er zijn, zeggen sommigen, zoovele vereenigingen van allerlei richting, dat 't voor niemand een bezwaar behoeft te zijn zich bij de een of andere vereeniging aan te sluiten. Anderen willen den ongeorganiseerden een spaarboekje verschaffen, waarop hij zelf sparen moet en hem, indien hij in tijden van werkeloosheid daarvan afneemt, ook een zekeren bijslag geven (Gent). eer anderen willen de vakvereenigingen verplichten, willen zij nl. aanspraak maken op de openbare subsidie, de ongeorganiseerden als leden tot hare werkloozenklassen toe te laten (Noorsche stelsel). Eindelijk heeft men in ons vaderland, dengenen, die geen lid zijn van vakvereenigingen, toch de voordeelen van den gemeentelijken bijslag willen verschaffen, door te bepalen, dat ook vereenigingen, die geen ander doel hebben, dan verzekering tegen de werkeloosheid, mits deze organisaties maar bestaan uit vakgenooten, bijslag uit het gemeentefonds kunnen bekomen. In enkele gemeenten is men in dit opzicht nog verder gegaan door ook tot het gemeentefonds toe te laten algemeene vereenigingen, die geen ander doel hebben, dan bestrijding der werkeloosheid, zoo haar leden maar loontrekkende personen zijn. Ten slotte is nog in een paar gemeenten zelfs deze beperking niet gehandhaafd, en kunnen vereenigingen, die niet uitsluitend tot doel hebben bestrijding der werkloosheid en wier ledental met alleen bestaat uit loontrekkende personen, toch tot het fonds worden toegelaten.

Met het oog op de ervaring in enkele Duitsche en Zwitsersche steden met deze velerlei soorten van niet-vakvereenigingen opgedaan, betwisten velen, dat deze vereenigingen op den duur een voldoende kas kunnen vormen, om haar leden de reglementaire uitkeering te kunnen verzekeren. Zij betoogen aldus: Van vakvereenigingen worden niet alleen arbeiders lid om de verzekering en worden ook niet alleen zij lid, die groote kans hebben om werkloos te worden, zoodat de vakvereenigingen niet alleen slechte, maar ook goede risico's bij haar werkloosheidskas zien aangesloten, omdat toch alle leden der vereeniging verplicht worden lid van het vereenigingsfonds te worden. Van de nietvakvereenigingen daarentegen zullen bij voorkeur zij lid \\ orden, die groote kans hebben op werkloosheid, terwijl toetreding van hen, die weinig risico loopen werkloos te worden, in beduidenden